Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Telugu

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Telugu & English

Sri Mahishasura Mardini Stotram given by Sri Shakaracharya. This is the most poweful stotra. You can sing, chant the amazing Mahishasura Mardini Stotra to gain ultimate benefits & blessings.

Get Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Telugu here:

https://www.greatertelugu.org/wp-content/uploads/2017/03/Sri-Mahishasuramardhani-Stothram.pdf

Find Sri Mahishasura Mardini Ashtotram Telugu >>

Read Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in Telugu PDF

Sri-Mahishasuramardhani-Stothram

Mahishasura Mardini Stotram Lyrics in English

ayi giri nandini, nandita medini, visva vinodini, nandinute ||
giri vara vindhya shirodhini vasini vishnuvilaasini jisnunute ||
bhagavati he shitikaNthakutumbini bhoorikutumbini bhoorikrute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

suravaravarshiNi durdharadharshiNi durmukhamarshiNi harsharate ||
tribhuvanaposhiNi shankaratoshiNi kilbishamoshiNi ghosharate ||
danujaniroshiNi ditisutaroshiNi durmadashoshiNi sindhusute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi jagadamba madamba kadambavanapriyavaasini haasarate ||
shikharishiromaNi tungahimaalaya shringanijaalaya madhyagate ||
madhumadhure madhukaitabhaganjini kaitabhabhanjini raasarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi shatakhaNda vikhaNditaruNda vituNditashuNda gajaadhipate ||
ripugajagaNda vidaaraNachaNda paraakramashuNda mrigaadhipate ||
nijabhujadaNda nipaatitakhaNda vipatitamuNda bhataadhipate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi raNadurmadashatruvadhodita durdharanirjara shaktibhrute ||
chaturavicharadhuriiNamahasiva dutakrita pramathaadhipate ||
duritaduriihaduraashayadurmati daanavaduta krutaantamate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi sharaNaagata vairivadhoovara viiravaraabhayadaayakare ||
tribhuvanamastaka shoolavirodhishiirodhikritaamala shoolakare ||
dumidumitaamara dundubhinaada mahomukhariikrita tigmakare ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi nijahunkriti maatraniraakrita dhoomravilochana dhoomrashate ||
samravishoshita shoNitabeeja samudbhavashoNita biijalate ||
shivashivashumbhani shumbhamahaahavatarpita bhutapishaacharate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

dhanuranusangaraNakshaNasanga parishphuradanga naTatkaTake ||
kanakapishanga prishatkanishanga rasadbhatasringa hataabaTuke ||
krutachaturanga balakshitiranga ghatadbahuranga raTadbaTuke ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

jaya jaya japyajaye jayashabda parastutitatatpara vishvanute ||
jhaNa jhaNa jhinjhimijhinkritanoopura sinjitamohita bhootapate ||
natita nataardhanatiinatanaayaka naatitanaatyasugaanarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi sumanah sumanah sumanah sumanoharakaantiyute ||
shrita rajanii rajanii rajanii rajanii rajaniikaravakravrute ||
sunayanavibhra marabhra marabhra marabhra marabhra maraadhipate||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

sahitamahaahava mallamatallika mallitarallaka mallarate ||
virachitavallika pallikamallika shrillikabhillika vargavrute ||
sita kruta phullisamullasitaakruNtallaja pallavasallalite ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

aviralagaNda galanmadamedura mattamatangajaraajapate ||
tribhuvana bhooshaNa bhootakalaanidhi roopapayonidhiraajasute ||
ayi sudatiijanalaalasamaanasa mohanamanmatharaajasute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

kamaladalaamalakomala kaantikalaakalitaamala bhaalatale ||
sakalavilaasakalaanilayakrama kelichalatkala hamsakule ||
alikulasankula kuvalayamaNdala maulimiladbakulaalikule ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

karamuraliirava viijita koojita lajjita kokila manjumate ||
militapulinda manoharagunjita ranjitashailanikunjagate ||
nijaguNabhoota mahaashabariigaNa sadguNasambhruta kelitale ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

katitatapiitadukoolavichitra mayookhatiraskrita chandraruche||
praNatasuraasura maulimaNisphuradamshulasannakha chandraruche||
jitakanakaachala maulipadorjita nirbharakunjara kumbhakuche ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

vijitasahasra karaikasahasra karaikasahasra karaikanute ||
krutasurataaraka sangarataaraka sangarataaraka soonusute ||
surathasamaadhi samaanasamaadhi samaadhi samaadhi sujaatarate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

padakamalam karuNaanilaye varivasyati yonudinam sashive ||
ayi kamale kamalaanilaye kamalaanilayah sakatham na bhavet ||
tava padameva param padamityanushiilayato mama kim na shive ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

kanakalasatkala sindhujalairanusinchinute guNarangabhuvam ||
bhajati sa kim na sachikuchakumbha tatiiparirambha sukhaanubhavam ||
tava charaNam sharaNam karavaaNi nataamaravaaNi nivaasisivam ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

tava vimalendukulam vadanendum alam sakalam nanu koolayate ||
kimu puruhoota puriindumukhiisumukhiibhirasau vimukhiikriyate ||
mama tu matam sivanaamadhane bhavatii kripayaa kimuta kriyate ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

ayi mayi diinadayaalutayaa krupayaiva tvayaa bhavitavyamume ||
ayi jagato jananii krupayaasi yathaasi tathanumitaasitare ||
yaduchitamatra bhavatyurariikrutaadurutaapa mapaakrurute ||
jaya jaya he mahishaasuramardhini ramyakapardini shailasute ||

Follow us on Social Media