Pippalaad

Pippalad Avataram

Pippalad Avataram శని గ్రహ దోష నివారణ కొరకు పిప్పలాద అవతారం శివ అవతారాలలో మొట్టమొదటి అవతారం పిప్పలాదుడు. పిప్పలాద అవతారానికి ముఖ్య కారణం శని దేవుడు చేసిన ఒక అనుచిత కార్యం. ముందు […]

Continue reading »
yuddha kanda

Valmiki Ramayanam – Yuddha Kanda

యుద్ధకాండ Yuddha Kanda శ్రీరాముడు హనుమంతుడు చెప్పిన మాటలను శ్రద్ధగా విన్నారు,చాలా సంతోషించారు. “హనుమ! ఇతరులకు దుర్లభమైన కార్యమును నువ్వు నెరవేర్చావు. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. నూరు యోజనముల దూరము ఉన్న సముద్రమును […]

Continue reading »