Sri Ganapathi Adhaanga Puja

Sri Ganapathi Adhaanga Puja

Sri Ganapathi Adhaanga Puja

శ్రీ గణపతి అధాంగ పూజ 

 
 
ఓం గణేశాయ నమః                  పాదౌ పూజయామి 
ఓం ఏకదంతాయ నమః             గుల్భౌ పూజయామి
ఓం విగ్నరాజాయ నమః             జంఘే  పూజయామి
ఓం శుర్పకర్నాయ నమః              జానునీ  పూజయామి
ఓం ఆఘవాహనయ నమః          ఊరు పూజయామి
ఓం హేరంభాయ నమః              కటిం పూజయామి
ఓం కుమరిసునవే నమః             నాభిం  పూజయామి
ఓం లంబోదరాయ నమః            ఉదరం పూజయామి
ఓం గౌరిసుతాయ నమః             స్తనౌ పూజయామి
ఓం గణనాయకాయ నమః          హృదయం పూజయామి
ఓం స్తూలకంటయ నమః           కంఠం పూజయామి
ఓం స్కంధగ్రజయ నమః            స్కందౌ పూజయామి
ఓం పాశహస్తాయ  నమః           హస్తౌ పూజయామి
ఓం గజవక్త్రాయ నమః              వక్త్రం పూజయామి
ఓం వటవే నమః                    నేత్రే  పూజయామి
ఓం శుర్పకర్నయ నమః              కర్ణౌ పూజయామి
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః          లలాటం  పూజయామి
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః             శిరః  పూజయామి
ఓం గణాధిపాయ నమః            సర్వాణ్యంగాని పూజయామి
Follow us on Social Media