potana bhagavatam vol-3

Potana bhagavatam – (vol-3)

పోతన భాగవతం Potana bhagavatam కమలాక్షు నర్చించు కరములు “కరములు” శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ “జిహ్వ” సుర రక్షకునిఁ జూచు చూడ్కులు “చూడ్కులు” శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము “శిరము విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు “వీనులు” […]

Continue reading »