Sai leelamrutham

Sai Leelamrutham

Sai Leealamrutham సాయి లీలామృతం మన యింద్రియాలకు, మనస్సుకు ఎన్నడూ గోచరించని, భగవంతుడు, పరలోకము, పునర్జన్మ లాంటివి వున్నాయని మానవజాతికి ఎలా తెలిసింది? ప్రపంచ సంస్కృతి అంతా మానవజీవితమంతటినీ వీటిపై విశ్వాసంతో సమన్వయం చేసి […]

Continue reading »