Tyagaraja keerthanalu

Tyagaraja keerthanalu

Tyagaraja keerthanalu త్యాగరాజ స్వామి కీర్తనలు శంకరాభరణం రాగము దాపు ఆళము 1.నన్ను బ్రోవ ఠ విడువను రామ తుంబురు నన్ను త దొరకితివిగాని చెయ్యవలసిన వేళ తెప్పదొరకినరీతి అయ్య నా పాలిటి కమరితివిగాని […]

Continue reading »