Vinayaka Ekadanta Stotram

Vinayaka Ekadanta Stotram

Vinayaka (Ganesha) Ekadanta Stotram in Telugu font. You can print and save on paper or PDF format. We at Greater Telugu Now made the slokas in Telugu font.

Why Lord ganesh (Vinayaka) Known as Ekadanta?

Once he fight with Parashurama and in the fight Lord Ganesha lost one of Datam hence he became Ekadanta.

ఏకదంతస్తోత్రం

మదాసురం సుశాంతం వై దృష్ట్వా విష్ణుముఖాః సురాః |
భృగ్వాదయశ్చ మునయ ఏకదంతం సమాయయుః || ౧ ||

ప్రణమ్య తం ప్రపూజ్యాదౌ పునస్తం నేమురాదరాత్ |
తుష్టువుర్హర్షసంయుక్తా ఏకదంతం గణేశ్వరమ్ || ౨ ||

దేవర్షయ ఊచుః
సదాత్మరూపం సకలాదిభూత
-మమాయినం సోఽహమచింత్యబోధమ్ |
అనాదిమధ్యాంతవిహీనమేకం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౩ ||

అనంతచిద్రూపమయం గణేశం
హ్యభేదభేదాదివిహీనమాద్యమ్ |
హృది ప్రకాశస్య ధరం స్వధీస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౪ ||

విశ్వాదిభూతం హృది యోగినాం వై
ప్రత్యక్షరూపేణ విభాంతమేకమ్ |
సదా నిరాలంబ-సమాధిగమ్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౫ ||

స్వబింబభావేన విలాసయుక్తం
బిందుస్వరూపా రచితా స్వమాయా |
తస్యాం స్వవీర్యం ప్రదదాతి యో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౬ ||

త్వదీయ-వీర్యేణ సమస్తభూతా
మాయా తయా సంరచితం చ విశ్వమ్ |
నాదాత్మకం హ్యాత్మతయా ప్రతీతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౭ ||

త్వదీయ-సత్తాధరమేకదంతం
గణేశమేకం త్రయబోధితారమ్ |
సేవంత ఆపూర్యమజం త్రిసంస్థా-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౮ ||

తతస్త్వయా ప్రేరిత ఏవ నాద-
స్తేనేదమేవం రచితం జగద్వై |
ఆనందరూపం సమభావసంస్థం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౯ ||

తదేవ విశ్వం కృపయా తవైవ
సంభూతమాద్యం తమసా విభాతమ్ |
అనేకరూపం హ్యజమేకభూతం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౦ ||

తతస్త్వయా ప్రేరితమేవ తేన
సృష్టం సుసూక్ష్మం జగదేకసంస్థమ్ |
సత్త్వాత్మకం శ్వేతమనంతమాద్యం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౧ ||

తదేవ స్వప్నం తపసా గణేశం
సంసిద్ధిరూపం వివిధం బభూవ |
సదేకరూపం కృపయా తవాఽపి
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౨ ||

సంప్రేరితం తచ్చ త్వయా హృదిస్థం
తథా సుదృష్టం జగదంశరూపమ్ |
తేనైవ జాగ్రన్మయమప్రమేయం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౩ ||

జాగ్రత్స్వరూపం రజసా విభాతం
విలోకితం తత్కృపయా తథైవ |
తదా విభిన్నం భవదేకరూపం
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౪ ||

ఏవం చ సృష్ట్వా ప్రకృతిస్వభావా-
త్తదంతరే త్వం చ విభాసి నిత్యమ్ |
బుద్ధిప్రదాతా గణనాథ ఏక-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౫ ||

త్వదాజ్ఞయా భాంతి గ్రహాశ్చ సర్వే
నక్షత్రరూపాణి విభాంతి ఖే వై |
ఆధారహీనాని త్వయా ధృతాని
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౬ ||

త్వదాజ్ఞయా సృష్టికరో విధాతా
త్వదాజ్ఞయా పాలక ఏవ విష్ణుః |
త్వదాజ్ఞయా సంహరకో హరోఽపి
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౭ ||

యదాజ్ఞయా భూర్జలమధ్యసంస్థా
యదాజ్ఞయాఽపః ప్రవహంతి నద్యః |
సీమాం సదా రక్షతి వై సముద్ర-
స్తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౮ ||

యదాజ్ఞయా దేవగణో దివిస్థో
దదాతి వై కర్మఫలాని నిత్యమ్ |
యదాజ్ఞయా శైలగణోఽచలో వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౧౯ ||

యదాజ్ఞయా శేష ఇలాధరో వై
యదాజ్ఞయా మోహకరశ్చ కామః |
యదాజ్ఞయా కాలధరోఽర్యమా చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౦ ||

యదాజ్ఞయా వాతి విభాతి వాయు-
ర్యదాజ్ఞయాఽగ్నిర్జఠరాదిసంస్థః |
యదాజ్ఞయా వై సచరాఽచరం చ
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౧ ||

సర్వాంతరే సంస్థితమేకగూఢం
యదాజ్ఞయా సర్వమిదం విభాతి |
అనంతరూపం హృది బోధకం వై
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౨ ||

యం యోగినో యోగబలేన సాధ్యం
కుర్వంతి తం కః స్తవనేన స్తౌతి |
అతః ప్రమాణేన సుసిద్ధిదోఽస్తు
తమేకదంతం శరణం వ్రజామః || ౨౩ ||

గృత్సమద ఉవాచ –
ఏవం స్తుత్వా చ ప్రహ్లాద దేవాః సమునయశ్చ వై |
తూష్ణీం భావం ప్రపద్యైవ ననృతుర్హర్షసంయుతాః || ౨౪ ||

స తానువాచ ప్రీతాత్మా హ్యేకదంతః స్తవేన వై |
జగాద తాన్మహాభాగాన్దేవర్షీన్భక్తవత్సలః || ౨౫ ||

ఏకదంత ఉవాచ –
ప్రసన్నోఽస్మి చ స్తోత్రేణ సురాః సర్షిగణాః కిల |
శృణు త్వం వరదోఽహం వో దాస్యామి మనసీప్సితమ్ || ౨౬ ||

భవత్కృతం మదీయం వై స్తోత్రం ప్రీతిప్రదం మమ |
భవిష్యతి న సందేహః సర్వసిద్ధిప్రదాయకమ్ || ౨౭ ||

యం యమిచ్ఛతి తం తం వై దాస్యామి స్తోత్రపాఠతః |
పుత్రపౌత్రాదికం సర్వం లభతే ధనధాన్యకమ్ || ౨౮ ||

గజాశ్వాదికమత్యంతం రాజ్యభోగం లభేద్ధ్రువమ్ |
భుక్తిం ముక్తిం చ యోగం వై లభతే శాంతిదాయకమ్ || ౨౯ ||

మారణోచ్చాటనాదీని రాజ్యబంధాదికం చ యత్ |
పఠతాం శృణ్వతాం నృణాం భవేచ్చ బంధహీనతా || ౩౦ ||

ఏకవింశతివారం చ శ్లోకాంశ్చైవైకవింశతిమ్ |
పఠతే నిత్యమేవం చ దినాని త్వేకవింశతిమ్ || ౩౧ ||

న తస్య దుర్లభం కించిత్త్రిషు లోకేషు వై భవేత్ |
అసాధ్యం సాధయేన్మర్త్యః సర్వత్ర విజయీ భవేత్ || ౩౨ ||

నిత్యం యః పఠతే స్తోత్రం బ్రహ్మభూతః స వై నరః |
తస్య దర్శనతః సర్వే దేవాః పూతా భవంతి వై || ౩౩ ||

ఏవం తస్య వచః శ్రుత్వా ప్రహృష్టా దేవతర్షయః |
ఊచుః కరపుటాః సర్వే భక్తియుక్తా గజాననమ్ || ౩౪ ||

ఇతీ శ్రీ ఏకదంతస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ||

Follow us on Social Media