Sri Maha Saraswati Stavam

Sri Maha Saraswati Stavam

Sri Maha Saraswati Stavam శ్రీ మహాసరస్వతీ స్తవం   అశ్వతర ఉవాచ | జగద్ధాత్రీమహం దేవీమారిరాధయిషుః శుభామ్ | స్తోష్యే ప్రణమ్య శిరసా బ్రహ్మయోనిం సరస్వతీమ్ || 1 || సదసద్దేవి యత్కించిన్మోక్షవచ్చార్థవత్పదమ్ […]

Continue reading »