Sri Manasa Devi Stotram

Sri Manasa devi stotram

Sri Manasa devi stotram శ్రీ మానసా దేవి స్తోత్రం మానసా దేవి ద్వాదశ నామాలు ఎవరు శ్రద్ధతో పట్టిస్తారో వారికి ,వారి వంశజులకు సర్ప భయం ఉండదు. ఎవరి ఇండ్లలో , ఇండ్ల […]

Continue reading »