Sri Govardhana Ashtakam

Sri Govardhana Ashtakam

Sri Govardhana Ashtakam  శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం   గుణాతీతం పరంబ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్ | గోకులానందదాతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 1 || గోలోకాధిపతిం కృష్ణవిగ్రహం పరమేశ్వరమ్ | చతుష్పదార్థదం నిత్యం వందే […]

Continue reading »
Achyuta Ashtakam

Achyuta Ashtakam

Achyuta Ashtakam అచ్యుతాష్టకం అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణంకృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభంజానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 || అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవంమాధవం శ్రీధరం రాధికాఽరాధితమ్ |ఇందిరామందిరం చేతసా […]

Continue reading »
sri krishna sahasranama stotram

Sri krishna sahasranama stotram

శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్ ఓంఅస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖ న్యాసఃపరాశరాయ […]

Continue reading »

Mahabharatam in SIMPLE Telugu FULL book PDF

మహాభారతం Mahabharatam నన్నయకు పూర్వం తెలుగు భాషకు విస్తృతి కాని, స్థిరమైన రూపం కాని లేదు. అది ఒక్కొక్క ప్రాంతంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉండేది. విభక్తి ప్రత్యయాలు కొన్ని లేవు. అవ్యవస్థితంగా ఉన్న అట్టిభాషకు […]

Continue reading »
pothana bhagavatam

Potana bhagavatam (vol-5)

పోతన భాగవతం Potana bhagavatam కృష్ణుడు మనకంటే పెద్దవాళ్లు కావటం వల్ల ధర్మరాజు భీముడికి పాదనమస్కారం కావించాడు. తనతో సమాన వయస్కుడు కావటంవల్ల అర్జునుణ్ణి ఆలింగనం చేసుకున్నాడు. తనకన్న చిన్నవాళ్లు కనుక ప్రణమిల్లిన నకులుడు […]

Continue reading »
dasama skandam

Potana bhagavatam – (vol-4)

పోతన భాగవతం దశమ స్కంధం Potana bhagavatam Dasama Skandam శ్రీ కైవల్యపదంబుఁ జేరుటకునై చింతించెదన్ లోక ర క్షైకారంభకు భక్తపాలన కళా సంరంభకున్ దానవో ద్రేక స్తంభకుఁ గేళిలోల విలసద్దృగ్జాల సంభూత నా […]

Continue reading »
potana bhagavatam vol-3

Potana bhagavatam – (vol-3)

పోతన భాగవతం Potana bhagavatam కమలాక్షు నర్చించు కరములు “కరములు” శ్రీనాథు వర్ణించు జిహ్వ “జిహ్వ” సుర రక్షకునిఁ జూచు చూడ్కులు “చూడ్కులు” శేషశాయికి మ్రొక్కు శిరము “శిరము విష్ణు నాకర్ణించు వీనులు “వీనులు” […]

Continue reading »
pothana bhagavatham

Potana bhagavatam (vol-2)

పోతన భాగవతం Potana bhagavatam (vol-2) తండ్రి తన భర్తను యజ్ఞానికి ఆహ్వానించకుండా అవమానించాడనీ, శివునికి భాగం కల్పించకుండా * యజ్ఞం జరిపిస్తున్నాడనీ సతీదేవి గ్రహించింది. తన కోపాగ్ని జ్వాలలతో లోకాలను బూడిద చేయాలన్నంత […]

Continue reading »
1 2