srirama-dandakam

Srirama Dandakam

Srirama Dandakam శ్రీరామ దండకం శ్రీరామ రామా, త్రిలోకాభి రామా, పరంధామ, నిష్కామ సంపూర్ణ కామా, బుదేన్ద్రాంత రంగాబ్ది సోమా, లసద్దివ్య నామా, విరాజద్గురు స్తోమ, యుష్మత్ ప్రకాశ స్వరూపంబు అవాచ్యం, అచింత్యం, అనంతం, […]

Continue reading »
sundarakanda-sarga-2.

Sundarakanda Sarga 2 – సుందరకాండ ద్వితీయ సర్గ

Sundarakanda Sarga 2 సుందరకాండ ద్వితీయ సర్గ స సాగరమనాధృష్యమతిక్రమ్య మహాబలః |త్రికూటశిఖరే లంకాం స్థితాం స్వస్థో దదర్శ హ || 1 మహాబలుడగు హనుమంతుడు అట్లు దాటరాని సముద్రమును దాటి, సేదతీరి, త్రికూట […]

Continue reading »

Sundarakanda Sarga 5 – సుందరకాండ పంచమ సర్గ

తతః స మధ్యంగతమంశుమన్తంజ్యోత్స్నావితానం మహదుద్వమన్తమ్ |దదర్శ ధీమాన్ దివి భానుమన్తంగోష్ఠే వృషం మత్తమివ భ్రమన్తమ్ || ౧ లోకస్య పాపాని వినాశయన్తంమహోదధిం చాపి సమేధయన్తమ్ |భూతాని సర్వాణి విరాజయన్తందదర్శ శీతాంశుమథాభియాన్తమ్ || ౨ యా […]

Continue reading »

Sundarakanda Sarga 4 – సుందరకాండ చతుర్థ సర్గ

స నిర్జిత్య పురీం శ్రేష్ఠాం లంకాం తాం కామరూపిణీమ్ |విక్రమేణ మహాతేజా హనుమాన్ కపిసత్తమః || ౧ అద్వారేణ మహాబాహుః ప్రాకారమభిపుప్లువే |నిశి లంకాం మహాసత్వో వివేశ కపికుంజరః || ౨ ప్రవిశ్య నగరీం […]

Continue reading »

Sundarakanda Sarga 3 – సుందరకాండ తృతీయ సర్గ

స లంబశిఖరే లంబే లంబతోయదసన్నిభే |సత్త్వమాస్థాయ మేధావీ హనూమాన్మారుతాత్మజః || ౧ నిశి లంకాం మహాసత్త్వో వివేశ కపికుంజరః |రమ్యకాననతోయాఢ్యాం పురీం రావణపాలితామ్ || ౨ శారదాంబుధరప్రఖ్యైః భవనైరుపశోభితామ్ |సాగరోపమనిర్ఘోషాం సాగరానిలసేవితామ్ || ౩ […]

Continue reading »
sundarakanda-sarga1

Sundarakanda Sarga 1 – సుందరకాండ ప్రథమ సర్గ

Sundarakanda Sarga 1 సుందరకాండ ప్రథమ సర్గ తతో రావణనీతాయాః సీతాయాః శత్రుకర్శనః |ఇయేష పదమన్వేష్టుం చారణాచరితే పథి || 1 అంతట (జాంబవంతుడు ప్రోత్సహించిన పిమ్మట) స్వకార్యము (సీతాన్వేషణము) నకు విరోధులను సంహరింప […]

Continue reading »
Uttara Kanda

Valmiki Ramayanam – Uttara Kanda

ఉత్తర కాండ Uttara Kanda రాముడు విభీషణుని చూచి ఇలా అన్నాడు విభీషణ! నీవు లంకను ధర్మమును అనుసరించి పాలించు. నీకు ధర్మము అధర్మము గురించి నేను చెప్ప పనిలేదు. నీ సోదరుడు కుబేరుని […]

Continue reading »
sunadara kanda

Valmiki Ramayanam – Sundara Kanda

సుందరకాండ Sundarakanda ఇప్పుడు మనము రామాయణంలో సుందర కాండములోకి ప్రవేశించబోతున్నాము. ఈ కాండ సుందర కాండ అని ఎందుకు అన్నారో చాలా మంది పండితులు రకరకాలుగా విశ్లేషించారు. వాటిని మీరు చదివే ఉంటారు. కాబట్టి […]

Continue reading »

Valmiki Ramayanam-Kishkinda kanda

కిష్కింద కాండKishkinda kanda రామ లక్ష్మణులు పంపా సరస్సు సమీపించారు. ఆ సరస్సు చూడటానికి చాలా మనోహరంగా ఉంది. సరస్సు నిండా పద్మములు,కలువలు వికసించి ఉన్నాయి. ఆ సరస్సు అందాలు చూడగానే రాముని హృదయం […]

Continue reading »
1 2 3