Pippalaad

Pippalad Avataram

Pippalad Avataram శని గ్రహ దోష నివారణ కొరకు పిప్పలాద అవతారం శివ అవతారాలలో మొట్టమొదటి అవతారం పిప్పలాదుడు. పిప్పలాద అవతారానికి ముఖ్య కారణం శని దేవుడు చేసిన ఒక అనుచిత కార్యం. ముందు […]

Continue reading »