Sri Govardhana Ashtakam

Sri Govardhana Ashtakam

Sri Govardhana Ashtakam  శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం   గుణాతీతం పరంబ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్ | గోకులానందదాతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 1 || గోలోకాధిపతిం కృష్ణవిగ్రహం పరమేశ్వరమ్ | చతుష్పదార్థదం నిత్యం వందే […]

Continue reading »
Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే । శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర […]

Continue reading »
Sri Chandra Sekhara Ashtakam

Sri Chandra Sekhara Ashtakam

Sri Chandra Sekhara Ashtakam in Telugu     చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర పాహిమామ్ | చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర చంద్రశేఖర రక్షమామ్ ‖ రత్నసాను శరాసనం రజతాద్రి శృంగ నికేతనం శింజినీకృత పన్నగేశ్వర […]

Continue reading »
Sri Bramarambika Ashtakam

Sri Bramarambika Ashtakam

Bramarambika Ashtakam భ్రమరాంబిక అష్టకం   రవి సుధాకర వహ్ని లోచన రత్నకుండల భూషిణి  ప్రవిమలంబుగా మమ్మునేలిన భక్తజన చింతామణి  అవని జనులకు కొంగు బంగారైన దైవ శిఖామణి   శివుని పట్టపురాణి గుణమణి శ్రీ […]

Continue reading »
Sri Suryashtakam in Telugu

Sri Suryashtakam

Sri Suryashtakam సూర్యాష్టకమ్   ఆదిదేవ నమస్తుభ్యం ప్రసీద మభాస్కర దివాకర నమస్తుభ్యం ప్రభాకర నమోస్తుతే సప్తాశ్వ రధ మారూఢం ప్రచండం కశ్యపాత్మజం శ్వేత పద్మధరం దేవం తం సూర్యం ప్రణమామ్యహం లోహితం రధమారూఢం […]

Continue reading »
Sri Ganesha Mangalashtakam in Telugu

Sri Ganesha Mangalashtakam

Sri Ganesha Mangalashtakam శ్రీ గణేశ మంగళాష్టకమ్   గజాననాయ గాంగేయసహజాయ సదాత్మనే | గౌరీప్రియ తనూజాయ గణేశాయాస్తు మంగళమ్ ‖ 1 ‖ నాగయజ్ఞోపవీదాయ నతవిఘ్నవినాశినే | నంద్యాది గణనాథాయ నాయకాయాస్తు మంగళమ్ […]

Continue reading »
Sri Shiri Saibaba Night Shej Aarathi In Telugu

Sri Saibaba Shej(Night) Aarathi

Sri Saibaba Shej(Night) Aarathi శేజ్ ఆరతి ఓవాళు ఆరతీ మాఝ్యా సద్గురు నాథా మాఝా సాయినాథా |పాంచాహీ తత్త్వాంచా దీప లావిలా ఆతా || నిర్గుణాచీస్థితి కైసి ఆకారా ఆలీ బాబా ఆకారా […]

Continue reading »
baba Afternoon Aarathi

Sri Saibaba Afternoon Aarathi

Sri Saibaba Afternoon Aarathi మధ్యాహ్న ఆరతి 1. ఘేవుని పంచారతీ కరూ బాబాంచీ ఆరతీకరూ సాయిసీ ఆరతీ కరూ బాబాన్సీ ఆరతీ ||1||ఉఠా ఉఠా హో బాంధవ ఓవాళూ హరమాధవసాయీరమాధవ ఓవాళూ హరమాధవ […]

Continue reading »
Shirdi Sai Kakada(Morning) Aarathi In Telugu

Sri Saibaba Kakada(Morning) Aarathi

Shirdi Sai Kakada(Morning) Aarathi కాకడ ఆరతి 1. జోడు నియాకర చరణి ఠేవిలా మాధా |పరిసావీ వినంతీ మాఝి పండరీనాధా || ||1||అసోనసో భావ ఆలో తూఝియా ఠాయా |కృపా దృష్టి పాహే […]

Continue reading »
1 2