Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam

శ్రీ ఆంజనేయ దండకం


శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయం
ప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయం
భజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రం
భజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపం
భజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబు
సాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసి
నీ రూపు వర్ణించి నీమీద నే దండకం బొక్కటిన్ జేయ
నీ మూర్తిగావించి నీసుందరం బెంచి నీ దాసదాసుండవై
రామభక్తుండనై నిన్ను నేగొల్చెదన్
నీ కటాక్షంబునన్ జూచితే వేడుకల్ చేసితే
నా మొరాలించితే నన్ను రక్షించితే
అంజనాదేవి గర్భాన్వయా దేవ
నిన్నెంచ నేనెంతవాడన్
దయాశాలివై జూచియున్ దాతవై బ్రోచియున్
దగ్గరన్ నిల్చియున్ దొల్లి సుగ్రీవుకున్-మంత్రివై
స్వామి కార్యార్థమై యేగి
శ్రీరామ సౌమిత్రులం జూచి వారిన్విచారించి
సర్వేశు బూజించి యబ్భానుజుం బంటు గావించి
వాలినిన్ జంపించి కాకుత్థ్స తిలకున్ కృపాదృష్టి వీక్షించి
కిష్కింధకేతెంచి శ్రీరామ కార్యార్థమై లంక కేతెంచియున్
లంకిణిన్ జంపియున్ లంకనున్ గాల్చియున్
యభ్భూమిజం జూచి యానందముప్పొంగి యాయుంగరంబిచ్చి
యారత్నమున్ దెచ్చి శ్రీరామునకున్నిచ్చి సంతోషమున్^^జేసి
సుగ్రీవునిన్ యంగదున్ జాంబవంతు న్నలున్నీలులన్ గూడి
యాసేతువున్ దాటి వానరుల్^మూకలై పెన్మూకలై
యాదైత్యులన్ ద్రుంచగా రావణుండంత కాలాగ్ని రుద్రుండుగా వచ్చి
బ్రహ్మాండమైనట్టి యా శక్తినిన్^వైచి యాలక్షణున్ మూర్ఛనొందింపగానప్పుడే నీవు
సంజీవినిన్^దెచ్చి సౌమిత్రికిన్నిచ్చి ప్రాణంబు రక్షింపగా
కుంభకర్ణాదుల న్వీరులం బోర శ్రీరామ బాణాగ్ని
వారందరిన్ రావణున్ జంపగా నంత లోకంబు లానందమై యుండ
నవ్వేళను న్విభీషుణున్ వేడుకన్ దోడుకన్ వచ్చి పట్టాభిషేకంబు చేయించి,
సీతామహాదేవినిన్ దెచ్చి శ్రీరాముకున్నిచ్చి,
యంతన్నయోధ్యాపురిన్^జొచ్చి పట్టాభిషేకంబు సంరంభమైయున్న
నీకన్న నాకెవ్వరున్ గూర్మి లేరంచు మన్నించి శ్రీరామభక్త ప్రశస్తంబుగా
నిన్ను సేవించి నీ కీర్తనల్ చేసినన్ పాపముల్^ల్బాయునే భయములున్
దీరునే భాగ్యముల్ గల్గునే సామ్రాజ్యముల్ గల్గు సంపత్తులున్ కల్గునో
వానరాకార యోభక్త మందార యోపుణ్య సంచార యోధీర యోవీర
నీవే సమస్తంబుగా నొప్పి యాతారక బ్రహ్మ మంత్రంబు పఠియించుచున్ స్థిరమ్ముగన్
వజ్రదేహంబునున్ దాల్చి శ్రీరామ శ్రీరామయంచున్ మనఃపూతమైన ఎప్పుడున్ తప్పకన్
తలతునా జిహ్వయందుండి నీ దీర్ఘదేహమ్ము త్రైలోక్య సంచారివై రామ
నామాంకితధ్యానివై బ్రహ్మతేజంబునన్ రౌద్రనీజ్వాల
కల్లోల హావీర హనుమంత ఓంకార శబ్దంబులన్ భూత ప్రేతంబులన్ బెన్
పిశాచంబులన్ శాకినీ ఢాకినీత్యాదులన్ గాలిదయ్యంబులన్
నీదు వాలంబునన్ జుట్టి నేలంబడం గొట్టి నీముష్టి ఘాతంబులన్
బాహుదండంబులన్ రోమఖండంబులన్ ద్రుంచి కాలాగ్ని
రుద్రుండవై నీవు బ్రహ్మప్రభాభాసితంబైన నీదివ్య తేజంబునున్ జూచి
రారోరి నాముద్దు నరసింహ యన్^చున్ దయాదృష్టి
వీక్షించి నన్నేలు నాస్వామియో యాంజనేయా
నమస్తే సదా బ్రహ్మచారీ
నమస్తే నమోవాయుపుత్రా నమస్తే నమః

Sri Anjaneya Dandakam

Download PDF Book

Read Sri Anjaneya Dandakam online

Hanuman-dandakam

 

About Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam is a hymn dedicated to Lord Hanuman, also known as Sri Anjaneya. He is considered to be the embodiment of devotion, strength and selflessness. The hymn is a collection of 32 verses, composed in the poetic form called “dandakam” in Telugu.

It is a powerful hymn that praises Lord Hanuman’s various attributes, devotion to Lord Rama and his heroic deeds. The hymn is recited as a form of devotion and worship to Lord Hanuman, and it is believed that reciting it with devotion can bring blessings, protection and fulfill the desires of the devotee.

Significance Anjaneya Dandakam

The Sri Anjaneya Dandakam is considered to be a powerful hymn that holds a great significance in the Hindu tradition. Here are a few key significances of the hymn:

 1. Devotion to Lord Hanuman: The hymn is a powerful way to express devotion to Lord Hanuman, who is considered to be the embodiment of devotion, strength, and selflessness.
 2. Protection and blessings: The hymn is believed to bring blessings, protection and fulfill the desires of the devotee who recite it with devotion.
 3. Spiritual growth: Reciting the hymn is believed to bring spiritual growth and help the devotee to attain a higher level of consciousness.
 4. Overcoming obstacles: Lord Hanuman is considered to be powerful, as he is known for his devotion and strength, reciting the hymn is believed to remove obstacles and help the devotee to overcome any challenges they might be facing.
 5. Healing powers: The hymn is believed to have healing powers that can help to alleviate physical and mental suffering, and bring peace and tranquility to the mind and body.
 6. Connection to Lord Rama: Lord Hanuman is considered to be one of the greatest devotees of Lord Rama, the hymn praises his devotion to Lord Rama and by reciting the hymn a devotee can strengthen their own connection to Lord Rama.

It’s important to note that these benefits are believed to come from reciting the hymn with devotion and faith, and not just by reciting the words alone.

When to chant Anjaneya Dandakam?

The Sri Anjaneya Dandakam can be recited at any time, but it is traditionally recited during the morning and evening hours of worship, as these are considered to be the most auspicious times for spiritual practice in Hinduism.

Some people recite it as part of their daily spiritual practice, while others recite it occasionally or on special occasions such as Hanuman Jayanti, the birthday of Lord Hanuman.

How to chant Anjaneya Dandakam

Here’s the general steps on how to recite the Sri Anjaneya Dandakam:

 • Sit in a comfortable position, facing east or north if possible.
 • Offer prostrations and salutations to Lord Hanuman and your spiritual master, if any.
 • Light a lamp or candle in front of Lord Hanuman’s image or a picture of him.
 • Chant the “Sri Anjaneya Dandakam” hymn, which is the hymn that contains the 32 verses praising Lord Hanuman.
 • Listen to the pronunciation and intonation of the hymn from a knowledgeable person or priest if possible.
 • Chant the hymn with devotion, faith, and understanding of its meaning.
 • Repeat the hymn as many times as you wish.

It’s important to note that it’s also possible to recite the hymn individually, and many people do so as a part of their daily spiritual practice. In this case, you can chant it with devotion

Who can chant Anjaneya Dandakam?

Anyone can chant the Sri Anjaneya Dandakam, regardless of their caste, religion, gender, or level of spiritual advancement.

The hymn is open to anyone who wishes to express devotion to Lord Hanuman and seek his blessings and protection. The hymn is considered to be a powerful way for devotees to connect with Lord Hanuman and to express their devotion to him.

It’s important to note that, in order to get the most benefit from reciting the hymn, one should recite it with devotion, faith, and understanding of its meaning.

The traditional method of reciting the hymn is in the original Telugu, but it is also available in many other languages for people who are not familiar with Telugu.

Also, it’s important to note that the hymn is not limited to Hindus alone, people from any religion can chant it and seek blessings and guidance from Lord Hanuman.

Follow us on Social Media