durga-devi-sahasranama-stotram

Sri Durga sahasranama stotram telugu

శ్రీ దుర్గా సహస్రనామ స్తోత్రమ్

నారద ఉవాచ
కుమార గుణగంభీర దేవసేనాపతే ప్రభో |
సర్వాభీష్టప్రదం పుంసాం సర్వపాపప్రణాశనమ్ ‖ 1‖

గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం భక్తివర్ధకమంజసా |
మంగలం గ్రహపీడాదిశాంతిదం వక్తుమర్హసి ‖ 2‖

స్కంద ఉవాచ –
శృణు నారద దేవర్షే లోకానుగ్రహకామ్యయా |
యత్పృచ్ఛసి పరం పుణ్యం తత్తే వక్ష్యామి కౌతుకాత్ ‖ 3‖

మాతా మే లోకజననీ హిమవన్నగసత్తమాత్ |
మేనాయాం బ్రహ్మవాదిన్యాం ప్రాదుర్భూతా హరప్రియా ‖ 4‖

మహతా తపసాఽఽరాధ్య శంకరం లోకశంకరమ్ |
స్వమేవ వల్లభం భేజే కలేవ హి కలానిధిమ్ ‖ 5‖

నగానామధిరాజస్తు హిమవాన్ విరహాతురః |
స్వసుతాయాః పరిక్షీణే వసిష్ఠేన ప్రబోధితః ‖ 6‖

త్రిలోకజననీ సేయం ప్రసన్నా త్వయి పుణ్యతః |
ప్రాదుర్భూతా సుతాత్వేన తద్వియోగం శుభం త్యజ ‖ 7‖

బహురూపా చ దుర్గేయం బహునామ్నీ సనాతనీ |
సనాతనస్య జాయా సా పుత్రీమోహం త్యజాధునా ‖ 8‖

ఇతి ప్రబోధితః శైలః తాం తుష్టావ పరాం శివామ్ |
తదా ప్రసన్నా సా దుర్గా పితరం ప్రాహ నందినీ ‖ 9‖

మత్ప్రసాదాత్పరం స్తోత్రం హృదయే ప్రతిభాసతామ్ |
తేన నామ్నాం సహస్రేణ పూజయన్ కామమాప్నుహి ‖ 10‖

ఇత్యుక్త్వాంతర్హితాయాం తు హృదయే స్ఫురితం తదా |
నామ్నాం సహస్రం దుర్గాయాః పృచ్ఛతే మే యదుక్తవాన్ ‖ 11‖

మంగలానాం మంగలం తద్ దుర్గానామ సహస్రకమ్ |
సర్వాభీష్టప్రదాం పుంసాం బ్రవీమ్యఖిలకామదమ్ ‖ 12‖

దుర్గాదేవీ సమాఖ్యాతా హిమవానృషిరుచ్యతే |
ఛందోనుష్టుప్ జపో దేవ్యాః ప్రీతయే క్రియతే సదా ‖ 13‖

అస్య శ్రీదుర్గాస్తోత్రమహామంత్రస్య | హిమవాన్ ఋషిః | అనుష్టుప్ ఛందః |
దుర్గాభగవతీ దేవతా | శ్రీదుర్గాప్రసాదసిద్ధ్యర్థే జపే వినియోగః | |

శ్రీభగవత్యై దుర్గాయై నమః |

దేవీధ్యానమ్
ఓం హ్రీం కాలాభ్రాభాం కటాక్షైరరికులభయదాం మౌలిబద్ధేందురేఖాం
శంఖం చక్రం కృపాణం త్రిశిఖమపి కరైరుద్వహంతీం త్రినేత్రామ్ |
సింహస్కంధాధిరూఢాం త్రిభువనమఖిలం తేజసా పూరయంతీం
ధ్యాయేద్ దుర్గాం జయాఖ్యాం త్రిదశపరివృతాం సేవితాం సిద్ధికామైః ‖

శ్రీ జయదుర్గాయై నమః |

ఓం శివాథోమా రమా శక్తిరనంతా నిష్కలాఽమలా |
శాంతా మాహేశ్వరీ నిత్యా శాశ్వతా పరమా క్షమా ‖ 1‖

అచింత్యా కేవలానంతా శివాత్మా పరమాత్మికా |
అనాదిరవ్యయా శుద్ధా సర్వజ్ఞా సర్వగాఽచలా ‖ 2‖

ఏకానేకవిభాగస్థా మాయాతీతా సునిర్మలా |
మహామాహేశ్వరీ సత్యా మహాదేవీ నిరంజనా ‖ 3‖

కాష్ఠా సర్వాంతరస్థాఽపి చిచ్ఛక్తిశ్చాత్రిలాలితా |
సర్వా సర్వాత్మికా విశ్వా జ్యోతీరూపాక్షరామృతా ‖ 4‖

శాంతా ప్రతిష్ఠా సర్వేశా నివృత్తిరమృతప్రదా |
వ్యోమమూర్తిర్వ్యోమసంస్థా వ్యోమధారాఽచ్యుతాఽతులా ‖ 5‖

అనాదినిధనాఽమోఘా కారణాత్మకలాకులా |
ఋతుప్రథమజాఽనాభిరమృతాత్మసమాశ్రయా ‖ 6‖

ప్రాణేశ్వరప్రియా నమ్యా మహామహిషఘాతినీ |
ప్రాణేశ్వరీ ప్రాణరూపా ప్రధానపురుషేశ్వరీ ‖ 7‖

సర్వశక్తికలాఽకామా మహిషేష్టవినాశినీ |
సర్వకార్యనియంత్రీ చ సర్వభూతేశ్వరేశ్వరీ ‖ 8‖

అంగదాదిధరా చైవ తథా ముకుటధారిణీ |
సనాతనీ మహానందాఽఽకాశయోనిస్తథేచ్యతే ‖ 9‖

చిత్ప్రకాశస్వరూపా చ మహాయోగేశ్వరేశ్వరీ |
మహామాయా సదుష్పారా మూలప్రకృతిరీశికా ‖ 10‖

సంసారయోనిః సకలా సర్వశక్తిసముద్భవా |
సంసారపారా దుర్వారా దుర్నిరీక్షా దురాసదా ‖ 11‖

ప్రాణశక్తిశ్చ సేవ్యా చ యోగినీ పరమాకలా |
మహావిభూతిర్దుర్దర్శా మూలప్రకృతిసంభవా ‖ 12‖

అనాద్యనంతవిభవా పరార్థా పురుషారణిః |
సర్గస్థిత్యంతకృచ్చైవ సుదుర్వాచ్యా దురత్యయా ‖ 13‖

శబ్దగమ్యా శబ్దమాయా శబ్దాఖ్యానందవిగ్రహా |
ప్రధానపురుషాతీతా ప్రధానపురుషాత్మికా ‖ 14‖

పురాణీ చిన్మయా పుంసామిష్టదా పుష్టిరూపిణీ |
పూతాంతరస్థా కూటస్థా మహాపురుషసంజ్ఞితా ‖ 15‖

జన్మమృత్యుజరాతీతా సర్వశక్తిస్వరూపిణీ |
వాంఛాప్రదాఽనవచ్ఛిన్నప్రధానానుప్రవేశినీ ‖ 16‖

క్షేత్రజ్ఞాఽచింత్యశక్తిస్తు ప్రోచ్యతేఽవ్యక్తలక్షణా |
మలాపవర్జితాఽఽనాదిమాయా త్రితయతత్త్వికా ‖ 17‖

ప్రీతిశ్చ ప్రకృతిశ్చైవ గుహావాసా తథోచ్యతే |
మహామాయా నగోత్పన్నా తామసీ చ ధ్రువా తథా ‖ 18‖

వ్యక్తాఽవ్యక్తాత్మికా కృష్ణా రక్తా శుక్లా హ్యకారణా |
ప్రోచ్యతే కార్యజననీ నిత్యప్రసవధర్మిణీ ‖ 19‖

సర్గప్రలయముక్తా చ సృష్టిస్థిత్యంతధర్మిణీ |
బ్రహ్మగర్భా చతుర్వింశస్వరూపా పద్మవాసినీ ‖ 20‖

అచ్యుతాహ్లాదికా విద్యుద్బ్రహ్మయోనిర్మహాలయా |
మహాలక్ష్మీ సముద్భావభావితాత్మామహేశ్వరీ ‖ 21‖

మహావిమానమధ్యస్థా మహానిద్రా సకౌతుకా |
సర్వార్థధారిణీ సూక్ష్మా హ్యవిద్ధా పరమార్థదా ‖ 22‖

అనంతరూపాఽనంతార్థా తథా పురుషమోహినీ |
అనేకానేకహస్తా చ కాలత్రయవివర్జితా ‖ 23‖

బ్రహ్మజన్మా హరప్రీతా మతిర్బ్రహ్మశివాత్మికా |
బ్రహ్మేశవిష్ణుసంపూజ్యా బ్రహ్మాఖ్యా బ్రహ్మసంజ్ఞితా ‖ 24‖

వ్యక్తా ప్రథమజా బ్రాహ్మీ మహారాత్రీః ప్రకీర్తితా |
జ్ఞానస్వరూపా వైరాగ్యరూపా హ్యైశ్వర్యరూపిణీ ‖ 25‖

ధర్మాత్మికా బ్రహ్మమూర్తిః ప్రతిశ్రుతపుమర్థికా |
అపాంయోనిః స్వయంభూతా మానసీ తత్త్వసంభవా ‖ 26‖

ఈశ్వరస్య ప్రియా ప్రోక్తా శంకరార్ధశరీరిణీ |
భవానీ చైవ రుద్రాణీ మహాలక్ష్మీస్తథాఽంబికా ‖ 27‖

మహేశ్వరసముత్పన్నా భుక్తిముక్తి ప్రదాయినీ |
సర్వేశ్వరీ సర్వవంద్యా నిత్యముక్తా సుమానసా ‖ 28‖

మహేంద్రోపేంద్రనమితా శాంకరీశానువర్తినీ |
ఈశ్వరార్ధాసనగతా మాహేశ్వరపతివ్రతా ‖ 29‖

సంసారశోషిణీ చైవ పార్వతీ హిమవత్సుతా |
పరమానందదాత్రీ చ గుణాగ్ర్యా యోగదా తథా ‖ 30‖

జ్ఞానమూర్తిశ్చ సావిత్రీ లక్ష్మీః శ్రీః కమలా తథా |
అనంతగుణగంభీరా హ్యురోనీలమణిప్రభా ‖ 31‖

సరోజనిలయా గంగా యోగిధ్యేయాఽసురార్దినీ |
సరస్వతీ సర్వవిద్యా జగజ్జ్యేష్ఠా సుమంగలా ‖ 32‖

వాగ్దేవీ వరదా వర్యా కీర్తిః సర్వార్థసాధికా |
వాగీశ్వరీ బ్రహ్మవిద్యా మహావిద్యా సుశోభనా ‖ 33‖

గ్రాహ్యవిద్యా వేదవిద్యా ధర్మవిద్యాఽఽత్మభావితా |
స్వాహా విశ్వంభరా సిద్ధిః సాధ్యా మేధా ధృతిః కృతిః ‖ 34‖

సునీతిః సంకృతిశ్చైవ కీర్తితా నరవాహినీ |
పూజావిభావినీ సౌమ్యా భోగ్యభాగ్ భోగదాయినీ ‖ 35‖

శోభావతీ శాంకరీ చ లోలా మాలావిభూషితా |
పరమేష్ఠిప్రియా చైవ త్రిలోకీసుందరీ మాతా ‖ 36‖

నందా సంధ్యా కామధాత్రీ మహాదేవీ సుసాత్త్వికా |
మహామహిషదర్పఘ్నీ పద్మమాలాఽఘహారిణీ ‖ 37‖

విచిత్రముకుటా రామా కామదాతా ప్రకీర్తితా |
పితాంబరధరా దివ్యవిభూషణ విభూషితా ‖ 38‖

దివ్యాఖ్యా సోమవదనా జగత్సంసృష్టివర్జితా |
నిర్యంత్రా యంత్రవాహస్థా నందినీ రుద్రకాలికా ‖ 39‖

ఆదిత్యవర్ణా కౌమారీ మయూరవరవాహినీ |
పద్మాసనగతా గౌరీ మహాకాలీ సురార్చితా ‖ 40‖

అదితిర్నియతా రౌద్రీ పద్మగర్భా వివాహనా |
విరూపాక్షా కేశివాహా గుహాపురనివాసినీ ‖ 41‖

మహాఫలాఽనవద్యాంగీ కామరూపా సరిద్వరా |
భాస్వద్రూపా ముక్తిదాత్రీ ప్రణతక్లేశభంజనా ‖ 42‖

కౌశికీ గోమినీ రాత్రిస్త్రిదశారివినాశినీ |
బహురూపా సురూపా చ విరూపా రూపవర్జితా ‖ 43‖

భక్తార్తిశమనా భవ్యా భవభావవినాశినీ |
సర్వజ్ఞానపరీతాంగీ సర్వాసురవిమర్దికా ‖ 44‖

పికస్వనీ సామగీతా భవాంకనిలయా ప్రియా |
దీక్షా విద్యాధరీ దీప్తా మహేంద్రాహితపాతినీ ‖ 45‖

సర్వదేవమయా దక్షా సముద్రాంతరవాసినీ |
అకలంకా నిరాధారా నిత్యసిద్ధా నిరామయా ‖ 46‖

కామధేనుబృహద్గర్భా ధీమతీ మౌననాశినీ |
నిఃసంకల్పా నిరాతంకా వినయా వినయప్రదా ‖ 47‖

జ్వాలామాలా సహస్రాఢ్యా దేవదేవీ మనోమయా |
సుభగా సువిశుద్ధా చ వసుదేవసముద్భవా ‖ 48‖

మహేంద్రోపేంద్రభగినీ భక్తిగమ్యా పరావరా |
జ్ఞానజ్ఞేయా పరాతీతా వేదాంతవిషయా మతిః ‖ 49‖

దక్షిణా దాహికా దహ్యా సర్వభూతహృదిస్థితా |
యోగమాయా విభాగజ్ఞా మహామోహా గరీయసీ ‖ 50‖

సంధ్యా సర్వసముద్భూతా బ్రహ్మవృక్షాశ్రియాదితిః |
బీజాంకురసముద్భూతా మహాశక్తిర్మహామతిః ‖ 51‖

ఖ్యాతిః ప్రజ్ఞావతీ సంజ్ఞా మహాభోగీంద్రశాయినీ |
హీంకృతిః శంకరీ శాంతిర్గంధర్వగణసేవితా ‖ 52‖

వైశ్వానరీ మహాశూలా దేవసేనా భవప్రియా |
మహారాత్రీ పరానందా శచీ దుఃస్వప్ననాశినీ ‖ 53‖

ఈడ్యా జయా జగద్ధాత్రీ దుర్విజ్ఞేయా సురూపిణీ |
గుహాంబికా గణోత్పన్నా మహాపీఠా మరుత్సుతా ‖ 54‖

హవ్యవాహా భవానందా జగద్యోనిః ప్రకీర్తితా |
జగన్మాతా జగన్మృత్యుర్జరాతీతా చ బుద్ధిదా ‖ 55‖

సిద్ధిదాత్రీ రత్నగర్భా రత్నగర్భాశ్రయా పరా |
దైత్యహంత్రీ స్వేష్టదాత్రీ మంగలైకసువిగ్రహా ‖ 56‖

పురుషాంతర్గతా చైవ సమాధిస్థా తపస్వినీ |
దివిస్థితా త్రిణేత్రా చ సర్వేంద్రియమనాధృతిః ‖ 57‖

సర్వభూతహృదిస్థా చ తథా సంసారతారిణీ |
వేద్యా బ్రహ్మవివేద్యా చ మహాలీలా ప్రకీర్తితా ‖ 58‖

బ్రాహ్మణిబృహతీ బ్రాహ్మీ బ్రహ్మభూతాఽఘహారిణీ |
హిరణ్మయీ మహాదాత్రీ సంసారపరివర్తికా ‖ 59‖

సుమాలినీ సురూపా చ భాస్వినీ ధారిణీ తథా |
ఉన్మూలినీ సర్వసభా సర్వప్రత్యయసాక్షిణీ ‖ 60‖

సుసౌమ్యా చంద్రవదనా తాండవాసక్తమానసా |
సత్త్వశుద్ధికరీ శుద్ధా మలత్రయవినాశినీ ‖ 61‖

జగత్త్త్రయీ జగన్మూర్తిస్త్రిమూర్తిరమృతాశ్రయా |
విమానస్థా విశోకా చ శోకనాశిన్యనాహతా ‖ 62‖

హేమకుండలినీ కాలీ పద్మవాసా సనాతనీ |
సదాకీర్తిః సర్వభూతశయా దేవీ సతాంప్రియా ‖ 63‖

బ్రహ్మమూర్తికలా చైవ కృత్తికా కంజమాలినీ |
వ్యోమకేశా క్రియాశక్తిరిచ్ఛాశక్తిః పరాగతిః ‖ 64‖

క్షోభికా ఖండికాభేద్యా భేదాభేదవివర్జితా |
అభిన్నా భిన్నసంస్థానా వశినీ వంశధారిణీ ‖ 65‖

గుహ్యశక్తిర్గుహ్యతత్త్వా సర్వదా సర్వతోముఖీ |
భగినీ చ నిరాధారా నిరాహారా ప్రకీర్తితా ‖ 66‖

నిరంకుశపదోద్భూతా చక్రహస్తా విశోధికా |
స్రగ్విణీ పద్మసంభేదకారిణీ పరికీర్తితా ‖ 67‖

పరావరవిధానజ్ఞా మహాపురుషపూర్వజా |
పరావరజ్ఞా విద్యా చ విద్యుజ్జిహ్వా జితాశ్రయా ‖ 68‖

విద్యామయీ సహస్రాక్షీ సహస్రవదనాత్మజా |
సహస్రరశ్మిఃసత్వస్థా మహేశ్వరపదాశ్రయా ‖ 69‖

జ్వాలినీ సన్మయా వ్యాప్తా చిన్మయా పద్మభేదికా |
మహాశ్రయా మహామంత్రా మహాదేవమనోరమా ‖ 70‖

వ్యోమలక్ష్మీః సింహరథా చేకితానాఽమితప్రభా |
విశ్వేశ్వరీ భగవతీ సకలా కాలహారిణీ ‖ 71‖

సర్వవేద్యా సర్వభద్రా గుహ్యా దూఢా గుహారణీ |
ప్రలయా యోగధాత్రీ చ గంగా విశ్వేశ్వరీ తథా ‖ 72‖

కామదా కనకా కాంతా కంజగర్భప్రభా తథా |
పుణ్యదా కాలకేశా చ భోక్త్త్రీ పుష్కరిణీ తథా ‖ 73‖

సురేశ్వరీ భూతిదాత్రీ భూతిభూషా ప్రకీర్తితా |
పంచబ్రహ్మసముత్పన్నా పరమార్థాఽర్థవిగ్రహా ‖ 74‖

వర్ణోదయా భానుమూర్తిర్వాగ్విజ్ఞేయా మనోజవా |
మనోహరా మహోరస్కా తామసీ వేదరూపిణీ ‖ 75‖

వేదశక్తిర్వేదమాతా వేదవిద్యాప్రకాశినీ |
యోగేశ్వరేశ్వరీ మాయా మహాశక్తిర్మహామయీ ‖ 76‖

విశ్వాంతఃస్థా వియన్మూర్తిర్భార్గవీ సురసుందరీ |
సురభిర్నందినీ విద్యా నందగోపతనూద్భవా ‖ 77‖

భారతీ పరమానందా పరావరవిభేదికా |
సర్వప్రహరణోపేతా కామ్యా కామేశ్వరేశ్వరీ ‖ 78‖

అనంతానందవిభవా హృల్లేఖా కనకప్రభా |
కూష్మాండా ధనరత్నాఢ్యా సుగంధా గంధదాయినీ ‖ 79‖

త్రివిక్రమపదోద్భూతా చతురాస్యా శివోదయా |
సుదుర్లభా ధనాధ్యక్షా ధన్యా పింగలలోచనా ‖ 80‖

శాంతా ప్రభాస్వరూపా చ పంకజాయతలోచనా |
ఇంద్రాక్షీ హృదయాంతఃస్థా శివా మాతా చ సత్క్రియా ‖ 81‖

గిరిజా చ సుగూఢా చ నిత్యపుష్టా నిరంతరా |
దుర్గా కాత్యాయనీ చండీ చంద్రికా కాంతవిగ్రహా ‖ 82‖

హిరణ్యవర్ణా జగతీ జగద్యంత్రప్రవర్తికా |
మందరాద్రినివాసా చ శారదా స్వర్ణమాలినీ ‖ 83‖

రత్నమాలా రత్నగర్భా వ్యుష్టిర్విశ్వప్రమాథినీ |
పద్మానందా పద్మనిభా నిత్యపుష్టా కృతోద్భవా ‖ 84‖

నారాయణీ దుష్టశిక్షా సూర్యమాతా వృషప్రియా |
మహేంద్రభగినీ సత్యా సత్యభాషా సుకోమలా ‖ 85‖

వామా చ పంచతపసాం వరదాత్రీ ప్రకీర్తితా |
వాచ్యవర్ణేశ్వరీ విద్యా దుర్జయా దురతిక్రమా ‖ 86‖

కాలరాత్రిర్మహావేగా వీరభద్రప్రియా హితా |
భద్రకాలీ జగన్మాతా భక్తానాం భద్రదాయినీ ‖ 87‖

కరాలా పింగలాకారా కామభేత్త్రీ మహామనాః |
యశస్వినీ యశోదా చ షడధ్వపరివర్తికా ‖ 88‖

శంఖినీ పద్మినీ సంఖ్యా సాంఖ్యయోగప్రవర్తికా |
చైత్రాదిర్వత్సరారూఢా జగత్సంపూరణీంద్రజా ‖ 89‖

శుంభఘ్నీ ఖేచరారాధ్యా కంబుగ్రీవా బలీడితా |
ఖగారూఢా మహైశ్వర్యా సుపద్మనిలయా తథా ‖ 90‖

విరక్తా గరుడస్థా చ జగతీహృద్గుహాశ్రయా |
శుంభాదిమథనా భక్తహృద్గహ్వరనివాసినీ ‖ 91‖

జగత్త్త్రయారణీ సిద్ధసంకల్పా కామదా తథా |
సర్వవిజ్ఞానదాత్రీ చానల్పకల్మషహారిణీ ‖ 92‖

సకలోపనిషద్గమ్యా దుష్టదుష్ప్రేక్ష్యసత్తమా |
సద్వృతా లోకసంవ్యాప్తా తుష్టిః పుష్టిః క్రియావతీ ‖ 93‖

విశ్వామరేశ్వరీ చైవ భుక్తిముక్తిప్రదాయినీ |
శివాధృతా లోహితాక్షీ సర్పమాలావిభూషణా ‖ 94‖

నిరానందా త్రిశూలాసిధనుర్బాణాదిధారిణీ |
అశేషధ్యేయమూర్తిశ్చ దేవతానాం చ దేవతా ‖ 95‖

వరాంబికా గిరేః పుత్రీ నిశుంభవినిపాతినీ |
సువర్ణా స్వర్ణలసితాఽనంతవర్ణా సదాధృతా ‖ 96‖

శాంకరీ శాంతహృదయా అహోరాత్రవిధాయికా |
విశ్వగోప్త్రీ గూఢరూపా గుణపూర్ణా చ గార్గ్యజా ‖ 97‖

గౌరీ శాకంభరీ సత్యసంధా సంధ్యాత్రయీధృతా |
సర్వపాపవినిర్ముక్తా సర్వబంధవివర్జితా ‖ 98‖

సాంఖ్యయోగసమాఖ్యాతా అప్రమేయా మునీడితా |
విశుద్ధసుకులోద్భూతా బిందునాదసమాదృతా ‖ 99‖

శంభువామాంకగా చైవ శశితుల్యనిభాననా |
వనమాలావిరాజంతీ అనంతశయనాదృతా ‖ 100‖

నరనారాయణోద్భూతా నారసింహీ ప్రకీర్తితా |
దైత్యప్రమాథినీ శంఖచక్రపద్మగదాధరా ‖ 101‖

సంకర్షణసముత్పన్నా అంబికా సజ్జనాశ్రయా |
సువృతా సుందరీ చైవ ధర్మకామార్థదాయినీ ‖ 102‖

మోక్షదా భక్తినిలయా పురాణపురుషాదృతా |
మహావిభూతిదాఽఽరాధ్యా సరోజనిలయాఽసమా ‖ 103‖

అష్టాదశభుజాఽనాదిర్నీలోత్పలదలాక్షిణీ |
సర్వశక్తిసమారూఢా ధర్మాధర్మవివర్జితా ‖ 104‖

వైరాగ్యజ్ఞాననిరతా నిరాలోకా నిరింద్రియా |
విచిత్రగహనాధారా శాశ్వతస్థానవాసినీ ‖ 105‖

జ్ఞానేశ్వరీ పీతచేలా వేదవేదాంగపారగా |
మనస్వినీ మన్యుమాతా మహామన్యుసముద్భవా ‖ 106‖

అమన్యురమృతాస్వాదా పురందరపరిష్టుతా |
అశోచ్యా భిన్నవిషయా హిరణ్యరజతప్రియా ‖ 107‖

హిరణ్యజననీ భీమా హేమాభరణభూషితా |
విభ్రాజమానా దుర్జ్ఞేయా జ్యోతిష్టోమఫలప్రదా ‖ 108‖

మహానిద్రాసముత్పత్తిరనిద్రా సత్యదేవతా |
దీర్ఘా కకుద్మినీ పింగజటాధారా మనోజ్ఞధీః ‖ 109‖

మహాశ్రయా రమోత్పన్నా తమఃపారే ప్రతిష్ఠితా |
త్రితత్త్వమాతా త్రివిధా సుసూక్ష్మా పద్మసంశ్రయా ‖ 110‖

శాంత్యతీతకలాఽతీతవికారా శ్వేతచేలికా |
చిత్రమాయా శివజ్ఞానస్వరూపా దైత్యమాథినీ ‖ 111‖

కాశ్యపీ కాలసర్పాభవేణికా శాస్త్రయోనికా |
త్రయీమూర్తిః క్రియామూర్తిశ్చతుర్వర్గా చ దర్శినీ ‖ 112‖

నారాయణీ నరోత్పన్నా కౌముదీ కాంతిధారిణీ |
కౌశికీ లలితా లీలా పరావరవిభావినీ ‖ 113‖

వరేణ్యాఽద్భుతమహాత్మ్యా వడవా వామలోచనా |
సుభద్రా చేతనారాధ్యా శాంతిదా శాంతివర్ధినీ ‖ 114‖

జయాదిశక్తిజననీ శక్తిచక్రప్రవర్తికా |
త్రిశక్తిజననీ జన్యా షట్సూత్రపరివర్ణితా ‖ 115‖

సుధౌతకర్మణాఽఽరాధ్యా యుగాంతదహనాత్మికా |
సంకర్షిణీ జగద్ధాత్రీ కామయోనిః కిరీటినీ ‖ 116‖

ఐంద్రీ త్రైలోక్యనమితా వైష్ణవీ పరమేశ్వరీ |
ప్రద్యుమ్నజననీ బింబసమోష్ఠీ పద్మలోచనా ‖ 117‖

మదోత్కటా హంసగతిః ప్రచండా చండవిక్రమా |
వృషాధీశా పరాత్మా చ వింధ్యా పర్వతవాసినీ ‖ 118‖

హిమవన్మేరునిలయా కైలాసపురవాసినీ |
చాణూరహంత్రీ నీతిజ్ఞా కామరూపా త్రయీతనుః ‖ 119‖

వ్రతస్నాతా ధర్మశీలా సింహాసననివాసినీ |
వీరభద్రాదృతా వీరా మహాకాలసముద్భవా ‖ 120‖

విద్యాధరార్చితా సిద్ధసాధ్యారాధితపాదుకా |
శ్రద్ధాత్మికా పావనీ చ మోహినీ అచలాత్మికా ‖ 121‖

మహాద్భుతా వారిజాక్షీ సింహవాహనగామినీ |
మనీషిణీ సుధావాణీ వీణావాదనతత్పరా ‖ 122‖

శ్వేతవాహనిషేవ్యా చ లసన్మతిరరుంధతీ |
హిరణ్యాక్షీ తథా చైవ మహానందప్రదాయినీ ‖ 123‖

వసుప్రభా సుమాల్యాప్తకంధరా పంకజాననా |
పరావరా వరారోహా సహస్రనయనార్చితా ‖ 124‖

శ్రీరూపా శ్రీమతీ శ్రేష్ఠా శివనామ్నీ శివప్రియా |
శ్రీప్రదా శ్రితకల్యాణా శ్రీధరార్ధశరీరిణీ ‖ 125‖

శ్రీకలాఽనంతదృష్టిశ్చ హ్యక్షుద్రారాతిసూదనీ |
రక్తబీజనిహంత్రీ చ దైత్యసంగవిమర్దినీ ‖ 126‖

సింహారూఢా సింహికాస్యా దైత్యశోణితపాయినీ |
సుకీర్తిసహితాచ్ఛిన్నసంశయా రసవేదినీ ‖ 127‖

గుణాభిరామా నాగారివాహనా నిర్జరార్చితా |
నిత్యోదితా స్వయంజ్యోతిః స్వర్ణకాయా ప్రకీర్తితా ‖ 128‖

వజ్రదండాంకితా చైవ తథామృతసంజీవినీ |
వజ్రచ్ఛన్నా దేవదేవీ వరవజ్రస్వవిగ్రహా ‖ 129‖

మాంగల్యా మంగలాత్మా చ మాలినీ మాల్యధారిణీ |
గంధర్వీ తరుణీ చాంద్రీ ఖడ్గాయుధధరా తథా ‖ 130‖

సౌదామినీ ప్రజానందా తథా ప్రోక్తా భృగూద్భవా |
ఏకానంగా చ శాస్త్రార్థకుశలా ధర్మచారిణీ ‖ 131‖

ధర్మసర్వస్వవాహా చ ధర్మాధర్మవినిశ్చయా |
ధర్మశక్తిర్ధర్మమయా ధార్మికానాం శివప్రదా ‖ 132‖

విధర్మా విశ్వధర్మజ్ఞా ధర్మార్థాంతరవిగ్రహా |
ధర్మవర్ష్మా ధర్మపూర్వా ధర్మపారంగతాంతరా ‖ 133‖

ధర్మోపదేష్ట్రీ ధర్మాత్మా ధర్మగమ్యా ధరాధరా |
కపాలినీ శాకలినీ కలాకలితవిగ్రహా ‖ 134‖

సర్వశక్తివిముక్తా చ కర్ణికారధరాఽక్షరా|
కంసప్రాణహరా చైవ యుగధర్మధరా తథా ‖ 135‖

యుగప్రవర్తికా ప్రోక్తా త్రిసంధ్యా ధ్యేయవిగ్రహా |
స్వర్గాపవర్గదాత్రీ చ తథా ప్రత్యక్షదేవతా ‖ 136‖

ఆదిత్యా దివ్యగంధా చ దివాకరనిభప్రభా |
పద్మాసనగతా ప్రోక్తా ఖడ్గబాణశరాసనా ‖ 137‖

శిష్టా విశిష్టా శిష్టేష్టా శిష్టశ్రేష్ఠప్రపూజితా |
శతరూపా శతావర్తా వితతా రాసమోదినీ ‖ 138‖

సూర్యేందునేత్రా ప్రద్యుమ్నజననీ సుష్ఠుమాయినీ |
సూర్యాంతరస్థితా చైవ సత్ప్రతిష్ఠతవిగ్రహా ‖ 139‖

నివృత్తా ప్రోచ్యతే జ్ఞానపారగా పర్వతాత్మజా |
కాత్యాయనీ చండికా చ చండీ హైమవతీ తథా ‖ 140‖

దాక్షాయణీ సతీ చైవ భవానీ సర్వమంగలా |
ధూమ్రలోచనహంత్రీ చ చండముండవినాశినీ ‖ 141‖

యోగనిద్రా యోగభద్రా సముద్రతనయా తథా |
దేవప్రియంకరీ శుద్ధా భక్తభక్తిప్రవర్ధినీ ‖ 142‖

త్రిణేత్రా చంద్రముకుటా ప్రమథార్చితపాదుకా |
అర్జునాభీష్టదాత్రీ చ పాండవప్రియకారిణీ ‖ 143‖

కుమారలాలనాసక్తా హరబాహూపధానికా |
విఘ్నేశజననీ భక్తవిఘ్నస్తోమప్రహారిణీ ‖ 144‖

సుస్మితేందుముఖీ నమ్యా జయాప్రియసఖీ తథా |
అనాదినిధనా ప్రేష్ఠా చిత్రమాల్యానులేపనా ‖ 145‖

కోటిచంద్రప్రతీకాశా కూటజాలప్రమాథినీ |
కృత్యాప్రహారిణీ చైవ మారణోచ్చాటనీ తథా ‖ 146‖

సురాసురప్రవంద్యాంఘ్రిర్మోహఘ్నీ జ్ఞానదాయినీ |
షడ్వైరినిగ్రహకరీ వైరివిద్రావిణీ తథా ‖ 147‖

భూతసేవ్యా భూతదాత్రీ భూతపీడావిమర్దికా |
నారదస్తుతచారిత్రా వరదేశా వరప్రదా ‖ 148‖

వామదేవస్తుతా చైవ కామదా సోమశేఖరా |
దిక్పాలసేవితా భవ్యా భామినీ భావదాయినీ ‖ 149‖

స్త్రీసౌభాగ్యప్రదాత్రీ చ భోగదా రోగనాశినీ |
వ్యోమగా భూమిగా చైవ మునిపూజ్యపదాంబుజా |
వనదుర్గా చ దుర్బోధా మహాదుర్గా ప్రకీర్తితా ‖ 150‖

ఫలశ్రుతిః

ఇతీదం కీర్తిదం భద్ర దుర్గానామసహస్రకమ్ |
త్రిసంధ్యం యః పఠేన్నిత్యం తస్య లక్ష్మీః స్థిరా భవేత్ ‖ 1‖

గ్రహభూతపిశాచాదిపీడా నశ్యత్యసంశయమ్ |
బాలగ్రహాదిపీడాయాః శాంతిర్భవతి కీర్తనాత్ ‖ 2‖

మారికాదిమహారోగే పఠతాం సౌఖ్యదం నృణామ్ |
వ్యవహారే చ జయదం శత్రుబాధానివారకమ్ ‖ 3‖

దంపత్యోః కలహే ప్రాప్తే మిథః ప్రేమాభివర్ధకమ్ |
ఆయురారోగ్యదం పుంసాం సర్వసంపత్ప్రదాయకమ్ ‖ 4‖

విద్యాభివర్ధకం నిత్యం పఠతామర్థసాధకమ్ |
శుభదం శుభకార్యేషు పఠతాం శృణుతామపి ‖ 5‖

యః పూజయతి దుర్గాం తాం దుర్గానామసహస్రకైః |
పుష్పైః కుంకుమసమ్మిశ్రైః స తు యత్కాంక్షతే హృది ‖ 6‖

తత్సర్వం సమవాప్నోతి నాస్తి నాస్త్యత్ర సంశయః |
యన్ముఖే ధ్రియతే నిత్యం దుర్గానామసహస్రకమ్ ‖ 7‖

కిం తస్యేతరమంత్రౌఘైః కార్యం ధన్యతమస్య హి |
దుర్గానామసహస్రస్య పుస్తకం యద్గృహే భవేత్ ‖ 8‖

న తత్ర గ్రహభూతాదిబాధా స్యాన్మంగలాస్పదే |
తద్గృహం పుణ్యదం క్షేత్రం దేవీసాన్నిధ్యకారకమ్ ‖ 9‖

ఏతస్య స్తోత్రముఖ్యస్య పాఠకః శ్రేష్ఠమంత్రవిత్ |
దేవతాయాః ప్రసాదేన సర్వపూజ్యః సుఖీ భవేత్ ‖ 10‖

ఇత్యేతన్నగరాజేన కీర్తితం మునిసత్తమ |
గుహ్యాద్గుహ్యతరం స్తోత్రం త్వయి స్నేహాత్ ప్రకీర్తితమ్ ‖ 11‖

భక్తాయ శ్రద్ధధానాయ కేవలం కీర్త్యతామిదమ్ |
హృది ధారయ నిత్యం త్వం దేవ్యనుగ్రహసాధకమ్ ‖ 12‖ ‖

ఇతి శ్రీస్కాందపురాణే స్కందనారదసంవాదే దుర్గాసహస్రనామస్తోత్రం సంపూర్ణమ్ ‖

Follow us on Social Media