Sri Manasa Devi Stotram

Sri Manasa devi stotram

Sri Manasa devi stotram

శ్రీ మానసా దేవి స్తోత్రం

మానసా దేవి ద్వాదశ నామాలు ఎవరు శ్రద్ధతో పట్టిస్తారో వారికి ,వారి వంశజులకు సర్ప భయం ఉండదు. ఎవరి ఇండ్లలో , ఇండ్ల కట్టుకొనే ప్రదేశాలలో సర్పాలు తిరుగుతూ ఆ ప్రదేశం నివాసయోగ్యం కాకుండా పోతుందో , వారు ఈస్తోత్రం జపించిన నిస్సంశయంగా సర్ప భయం నుండి విముక్తులవుతారు. ఈ శ్లోకాలను నిత్య పారాయణ చేసేవారికి సర్ప భయం కలుగదు.
11 సార్లు 108 జపం చేసిన వారికి మానసా దేవి స్తోత్రం అనుగ్రహం కలుగుతుంది. సంతాన వృద్ధి చెందుతుంది. ఎటువంటి సర్పదోషాలు అయినా సరే తొలగిపోతాయి.

ఓం నమో మనసాయై |

జరత్కారుర్జగద్గౌరీ మనసా సిద్ధయోగినీ |
వైష్ణవీ నాగభగినీ శైవీ నాగేశ్వరీ తథా || 1 ||

జరత్కారుప్రియాస్తీకమాతా విషహరీతీ చ |
మహాజ్ఞానయుతా చైవ సా దేవీ విశ్వపూజితా || 2 ||

ద్వాదశైతాని నామాని పూజాకాలే చ యః పఠేత్ |
తస్య నాగభయం నాస్తి తస్య వంశోద్భవస్య చ || ౩ ||

నాగభీతే చ శయనే నాగగ్రస్తే చ మందిరే |
నాగక్షతే నాగదుర్గే నాగవేష్టితవిగ్రహే || 4 ||

|| ఫలశ్రుతి ||
ఇదం స్తోత్రం పఠిత్వా తు ముచ్యతే నాత్ర సంశయః |
నిత్యం పఠేద్యస్తం దృష్ట్వా నాగవర్గః పలాయతే || 5 ||

దశలక్షజపేనైవ స్తోత్రసిద్ధిర్భవేన్నృణామ్ |
స్తోత్రం సిద్ధిం భవేద్యస్య స విషం భోక్తుమీశ్వరః || 6 ||

నాగౌఘం భూషణం కృత్వా స భవేన్నాగవాహనః |
నాగాసనో నాగతల్పో మహాసిద్ధో భవేన్నరః || 7 ||

ఇతి శ్రీబ్రహ్మవైవర్తమహాపురాణే ప్రకృతిఖండే మనసాదేవీ ద్వాదశనామ స్తోత్రమ్ ||


Follow us on Social Media