Achyuta Ashtakam

Achyuta Ashtakam

Achyuta Ashtakam అచ్యుతాష్టకం అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణంకృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభంజానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 || అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవంమాధవం శ్రీధరం రాధికాఽరాధితమ్ |ఇందిరామందిరం చేతసా […]

Continue reading »