Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam

Sri Mahalakshmi Ashtakam శ్రీ మహాలక్ష్మి అష్టకం ఇంద్ర ఉవాచ – నమస్తేఽస్తు మహామాయే శ్రీపీఠే సురపూజితే । శంఖచక్ర గదాహస్తే మహాలక్ష్మి నమోఽస్తు తే ॥ 1 ॥ నమస్తే గరుడారూఢే కోలాసుర […]

Continue reading »