Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam

Sri Anjaneya Dandakam శ్రీ ఆంజనేయ దండకం శ్రీ ఆంజనేయం ప్రసన్నాంజనేయంప్రభాదివ్యకాయం ప్రకీర్తి ప్రదాయంభజే వాయుపుత్రం భజే వాలగాత్రం భజేహం పవిత్రంభజే సూర్యమిత్రం భజే రుద్రరూపంభజే బ్రహ్మతేజం బటంచున్ ప్రభాతంబుసాయంత్రమున్ నీనామసంకీర్తనల్ జేసినీ రూపు […]

Continue reading »
Achyuta Ashtakam

Achyuta Ashtakam

Achyuta Ashtakam అచ్యుతాష్టకం అచ్యుతం కేశవం రామ నారాయణంకృష్ణ దామోదరం వాసుదేవం హరిమ్ |శ్రీధరం మాధవం గోపికావల్లభంజానకీనాయకం రామచంద్రం భజే || 1 || అచ్యుతం కేశవం సత్యభామాధవంమాధవం శ్రీధరం రాధికాఽరాధితమ్ |ఇందిరామందిరం చేతసా […]

Continue reading »
1 2