Sri Govardhana Ashtakam

Sri Govardhana Ashtakam

Sri Govardhana Ashtakam  శ్రీ గోవర్ధనాష్టకం   గుణాతీతం పరంబ్రహ్మ వ్యాపకం భూధరేశ్వరమ్ | గోకులానందదాతారం వందే గోవర్ధనం గిరిమ్ || 1 || గోలోకాధిపతిం కృష్ణవిగ్రహం పరమేశ్వరమ్ | చతుష్పదార్థదం నిత్యం వందే […]

Continue reading »