Mahabharatam in Telugu 1/15

Mahabharatam – Vyasa bharatam Translated by Kavitrayam. This E book belongs to Adiparvamu 1,2,3,4 Aswasamulu.

Nannaya virachita Mahabharata Adiparvamu with Simple Vyakhanamulu make easy to read and understand for all Age groups.

Some important contents are ::

Mahabharatam – Adiparvam – Prathama (1) Aswasamu :

 • Bharata samhita nirmana prasamsa
 • Sarama Vruttantamu
 • Takshaka stealing Kundalas
 • Janamejaya thoughts about Sarpayagam
 • Bhruguvamsa Keerthanamu
 • Chavana Maharshi
 • Sahastrapada vruttantamu

Mahabharatam – Adiparvam – Dwiteeya Aswasamu :

 • Garudopakhyanamu
 • Vinatha kadruva giving birth to babies
 • Birth of Anurudu and cursing Vinatha
 • Deva danava samudra madhanamu
 • Deva danava yuddamu
 • Vinata kadruva betting on Ucchisravamu (the horse)
 • Garutmantha starting to bring Amrutham
 • Gaja kaschapa Vruttantamu
 • Valakhilula Vruttantamu
 • Janamejaya Sarpayagamu
 • Asthika maharshi Sarpayaga nivarana

Mahabharatam – Adiparvam – Triteeya(3) Aswasamu :

 • Uparichaya maharaja Vruttantamu
 • Matsyagandhi Vruttantam*
 • Vyasa Avataram*
 • Kaurava Vamsa Vivarana
 • Yayathi maharaja Charitra
 • Sarmistha – Devayani
 • Shukra cursing Yayathi

Mahabharatam – Adiparvam – Chaturtha (4) Aswasamu :

 • Puru vamsa kramamu
 • Dusyathudu
 • Kanvamaharshi
 • Bharatuni Jananam
 • Bharata vamsa Kramamu
 • Ganaga – Shantana maharaju
 • Gangeja jananam
 • Chitrangada – Vichitraveryula vruttantam
 • Vichitraverya vivaham , Maranam
 • Deeghatamuni Vruttantam
 • Drutharastra, Paduraja, Vidurula jananam
 • Mandavopakhyanam

GET THE Mahabharatam in Telugu 1/15 PDF HERE:

This content is locked

Login To Unlock The Content!

Read online Mahabharatam in Telugu 1/15

maha-bharatham-vol-1-adi-parvam-p-1

Leave a Reply