sai baba Chalisa

Sri Saibaba Ashtothram Telugu PDF

Sri Sai Baba Ashtothara shatanamavali

Sri shirdi Sai baba is Yugavataram. Sai baba Ashtothram can be chanted during puja. Gain Benefits & blessings of Sai baba.

శ్రీ సాయిబాబా అష్టోత్తర శత నామావళి

 

 

ఓం సాయినాథాయ నమః
ఓం లక్ష్మీ నారాయణాయ నమః
ఓం శ్రీ రామకృష్ణ మారుత్యాది రూపాయ నమః
ఓం శేషశాయినే నమః
ఓం గోదావరీతట శిరడీ వాసినే నమః
ఓం భక్త హృదాలయాయ నమః
ఓం సర్వహృద్వాసినే నమః
ఓం భూతావాసాయ నమః
ఓం భూత భవిష్యద్భావవర్జతాయ నమః
ఓం కాలాతీ తాయ నమః ‖ 10 ‖
ఓం కాలాయ నమః
ఓం కాలకాలాయ నమః
ఓం కాల దర్పదమనాయ నమః
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః
ఓం అమర్త్యాయ నమః
ఓం మర్త్యాభయ ప్రదాయ నమః
ఓం జీవాధారాయ నమః
ఓం సర్వాధారాయ నమః
ఓం భక్తా వన సమర్థాయ నమః
ఓం భక్తావన ప్రతిజ్ఞాయ నమః ‖ 20 ‖
ఓం అన్నవస్త్రదాయ నమః
ఓం ఆరోగ్యక్షేమదాయ నమః
ఓం ధన మాంగల్యదాయ నమః
ఓం బుద్ధీ సిద్ధీ దాయ నమః
ఓం పుత్ర మిత్ర కళత్ర బంధుదాయ నమః
ఓం యోగక్షేమ మవహాయ నమః
ఓం ఆపద్భాంధవాయ నమః
ఓం మార్గ బంధవే నమః
ఓం భుక్తి ముక్తి సర్వాపవర్గదాయ నమః
ఓం ప్రియాయ నమః ‖ 30 ‖
ఓం ప్రీతివర్ద నాయ నమః
ఓం అంతర్యానాయ నమః
ఓం సచ్చిదాత్మనే నమః
ఓం ఆనంద దాయ నమః
ఓం ఆనందదాయ నమః
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః
ఓం జ్ఞాన స్వరూపిణే నమః
ఓం జగతః పిత్రే నమః ‖ 40 ‖
ఓం భక్తా నాం మాతృ దాతృ పితామహాయ నమః
ఓం భక్తా భయప్రదాయ నమః
ఓం భక్త పరాధీ నాయ నమః
ఓం భక్తానుగ్ర హకాతరాయ నమః
ఓం శరణాగత వత్సలాయ నమః
ఓం భక్తి శక్తి ప్రదాయ నమః
ఓం జ్ఞాన వైరాగ్యదాయ నమః
ఓం ప్రేమప్రదాయ నమః
ఓం సంశయ హృదయ దౌర్భల్య పాపకర్మవాసనాక్షయక రాయ నమః
ఓం హృదయ గ్రంధభేద కాయ నమః ‖ 50 ‖
ఓం కర్మ ధ్వంసినే నమః
ఓం శుద్ధసత్వ స్ధితాయ నమః
ఓం గుణాతీ తగుణాత్మనే నమః
ఓం అనంత కళ్యాణగుణాయ నమః
ఓం అమిత పరాక్ర మాయ నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం జయినే నమః
ఓం దుర్దర్షా క్షోభ్యాయ నమః
ఓం అపరాజితాయ నమః
ఓం త్రిలోకేసు అవిఘాతగతయే నమః
ఓం అశక్యర హితాయ నమః ‖ 60 ‖
ఓం సర్వశక్తి మూర్త యై నమః
ఓం సురూపసుందరాయ నమః
ఓం సులోచనాయ నమః
ఓం మహారూప విశ్వమూర్తయే నమః
ఓం అరూపవ్యక్తాయ నమః
ఓం చింత్యాయ నమః
ఓం సూక్ష్మాయ నమః
ఓం సర్వాంత ర్యామినే నమః
ఓం మనో వాగతీతాయ నమః
ఓం ప్రేమ మూర్తయే నమః ‖ 70 ‖
ఓం సులభ దుర్ల భాయ నమః
ఓం అసహాయ సహాయాయ నమః
ఓం అనాధ నాధయే నమః
ఓం సర్వభార భ్రతే నమః
ఓం అకర్మానే కకర్మాను కర్మిణే నమః
ఓం పుణ్య శ్రవణ కీర్త నాయ నమః
ఓం తీర్ధాయ నమః
ఓం వాసుదేవాయ నమః
ఓం సతాంగ తయే నమః
ఓం సత్పరాయణాయ నమః ‖ 80 ‖
ఓం లోకనాధాయ నమః
ఓం పావ నాన ఘాయ నమః
ఓం అమృతాంశువే నమః
ఓం భాస్కర ప్రభాయ నమః
ఓం బ్రహ్మచర్యతశ్చర్యాది సువ్రతాయ నమః
ఓం సత్యధర్మపరాయణాయ నమః
ఓం సిద్దేశ్వరాయ నమః
ఓం సిద్ద సంకల్పాయ నమః
ఓం యోగేశ్వరాయ నమః
ఓం భగవతే నమః ‖ 90 ‖
ఓం భక్తావశ్యాయ నమః
ఓం సత్పురుషాయ నమః
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః
ఓం సత్యతత్త్వబోధ కాయ నమః
ఓం కామాదిష డైవర ధ్వంసినే నమః
ఓం అభే దానందానుభవ ప్రదాయ నమః
ఓం సర్వమత సమ్మతాయ నమః
ఓం శ్రీదక్షిణామూర్తయే నమః
ఓం శ్రీ వేంకటేశ్వర మణాయ నమః
ఓం అద్భుతానంద చర్యాయ నమః ‖ 100 ‖
ఓం ప్రపన్నార్తి హరయ నమః
ఓం సంసార సర్వ దు:ఖక్షయకార కాయ నమః
ఓం సర్వ విత్సర్వతోముఖాయ నమః
ఓం సర్వాంతర్భ హిస్థితయ నమః
ఓం సర్వమంగళ కరాయ నమః
ఓం సర్వాభీష్ట ప్రదాయ నమః
ఓం సమర సన్మార్గ స్థాపనాయ నమః
ఓం సచ్చిదానంద స్వరూపాయ నమః
ఓం శ్రీ సమర్థ సద్గురు సాయినాథాయ నమః ‖ 108 ‖

Read Sai baba ashtottara shatanamavali in English Script online

1. OM sri Sai Nathaaya namaha

2. OM Sri Sai Lakshmi naarayanaya namaha

3. OM Sri Sai Krishnaraamashiva maruthyaadhi roopaaya namaha

4. OM Sri Sai Seshasai ne namaha

5. OM Sri Sai Godhavarithata shirdhivasi ne namaha

6. OM Sri Sai Bhakta hrudaalayaaya namaha

7. OM Sri Sai Sarva hrunnilayaaya namaha

8. OM Sri Sai Bhoota vaasaya namaha

9. OM Sri Sai Bhootha bhavishyadbhaava varnithaaya namaha

10. OM Sri Sai Kaalaa thiithaaya namaha

11. OM Sri Sai Kaalaaya namaha

12. OM Sri Sai Kaala kaalaaya namaha

13. OM Sri Sai Kaaladarpa damanaaya namaha

14. OM Sri Sai Mrutyunjayaaya namaha

15. OM Sri Sai Amarthyaaya namaha

16. OM Sri Sai Marthyaa bhayapradhaaya namaha

17. OM Sri Sai Jiivadhaaraaya namaha

18. OM Sri Sai Sarvadhaaraaya namaha

19. OM Sri Sai Bhaktaavana samarthaaya namaha

20. OM Sri Sai Bhaktavana prathikjnaaya namaha

21. OM Sri Sai Anna vastra daaya namaha

22. OM Sri Sai Aroogya ksheemadaaya namaha

23. OM Sri Sai Dhana maangalyapradaaya namaha

24. OM Sri Sai Buddhi siddhi pradaaya namaha

25. OM Sri Sai Putra mitra kalathra bandhudaaya namaha

26. OM Sri Sai Yogaksheema vahaaya namaha

27. OM Sri Sai Aapadbhaandhavaaya namaha

28. OM Sri Sai Maargabandhavee namaha

29. OM Sri Sai Bhukti mukti swargaapavargadaaya namaha

30. OM Sri Sai Priyaaya namaha

31. OM Sri Sai Preeti vardhanaaya namaha

32. OM Sri Sai Antharyaminee namaha

33. OM Sri Sai Sacchitatmanee namaha

34. OM Sri Sai Nityanandaaya namaha

35. OM Sri Sai Parama sukhadaaya namaha

36. OM Sri Sai Parameeshwaraaya namaha

37. OM Sri Sai Parabrahmanee namaha

38. OM Sri Sai Paramaatmanee namaha

39. OM Sri Sai Gnaana Swaroopinee namaha

40. OM Sri Sai Jagath pithre namaha

41. OM Sri Sai Bhaktaanaam maathru daathru pithaamahaaya namaha

42. OM Sri Sai Bhaktaabhaya pradhaaya namaha

43. OM Sri Sai Bhakta para dheenaya namaha

44. OM Sri Sai Bhaktaanugraha karaaya namaha

45. OM Sri Sai Sharaanagatha vatsalaaya namaha

46. OM Sri Sai Bhakti shakti pradaaya namaha

47. OM Sri Sai Gnana yraaghya prdaaya namaha

48. OM Sri Sai Preema pradaaya namaha

49. OM Sri Sai Samskhaya hrudaya dowurbhalya paapa karma vaasanaa kshayakaraaya namaha

50. OM Sri Sai Hrudayagranthi bheedakaaya namaha

51. OM Sri Sai Karma dhvamsiinee namaha

52. OM Sri Sai Suddasathva sthithaaya namaha

53. OM Sri Sai Gunaatheetha gunaathmanee namaha

54. OM Sri Sai Anantha kalyaana gunaaya namaha

55. OM Sri Sai Amitha parakramaaya namaha

56. OM Sri Sai Jayinee namaha

57. OM Sri Sai Durdhaarshaa kshobyaaya namaha

58. OM Sri Sai Aparaajitaya namaha

59. OM Sri Sai Trilookeeshu avighaatha gatayee namaha

60. OM Sri Sai Ashakya rahitaaya namaha

61. OM Sri Sai Sarva shakti murthayee namaha

62. OM Sri Sai Suroopa sundaraaya namaha

63. OM Sri Sai Suloochanaaya namaha

64. OM Sri Sai Bahuroopa vishwamuurthayee namaha

65. OM Sri Sai Aroopaavyaktaaya namaha

66. OM Sri Sai Aachintyaaya namaha

67. OM Sri Sai Sookshmaaya namaha

68. OM Sri Sai Sarvaantharyaminee namaha

69. OM Sri Sai Manoovaaga theethaya namaha

70. OM Sri Sai Preemamoorthayee namaha

71. OM Sri Sai Sulabha durlabhaaya namaha

72. OM Sri Sai Asahaaya sahaayaaya namaha

73. OM Sri Sai Anaatha naatha deenabaandhavee namaha

74. OM Sri Sai Sarvabhaara bhrutee namaha

75. OM Sri Sai Akarmaaneeka karma sukarminee namaha

76. OM Sri Sai Punyasravana keerthanaaya namaha

77. OM Sri Sai Theerthaaya namaha

78. OM Sri Sai Vasudeevaaya namaha

79. OM Sri Sai Sataamgathayee namaha

80. OM Sri Sai Satyanaaraayanaaya namaha

81. OM Sri Sai Lokanaathaaya namaha

82. OM Sri Sai Paavananaaghaaya namaha

83. OM Sri Sai Amruthamsavee namaha

84. OM Sri Sai Bhaaskara Prabhaaya namaha

85. OM Sri Sai Bramhacharya tapascharyaadi suvrathaaya namaha

86. OM Sri Sai Satyadharma paraayanaaya namaha

87. OM Sri Sai Siddheshvaraaya namaha

88. OM Sri Sai Siddha sankalpaaya namaha

89.OM Sri Sai Yogeshwaraaya namaha

90. OM Sri Sai Bhagwatee namaha

91. OM Sri Sai Bhakta vatsalaaya namaha

92. OM Sri Sai Sathpurushaaya namaha

93. OM Sri Sai Purushootthamaaya namaha

94. OM Sri Sai Satyatatva boodhakaaya namaha

95. OM Sri Sai Kaamaadi shadyri dwamsinee namaha

96. OM Sri Sai Abheedaanandaama bhava pradhaaya namaha

97. OM Sri Sai Samasarvamatha sammataaya namaha

98. OM Sri Sai Sri Dakshinaa moorthiyee namaha

99. OM Sri Sai Sri Venkateesha ramanaaya namaha

100. OM Sri Sai Adbhuthaanantha charyaaya namaha

101. OM Sri Sai Prapannarthi haraaya namaha

102. OM Sri Sai Samsaara sarva dukha kshayakaraaya namaha

103. OM Sri Sai Sarva vitsarvato mukhaaya namaha

104. OM Sri Sai Sarvaantharbhahi stitaaya namaha

105. OM Sri Sai Sarvamangala karaaya namaha

106. OM Sri Sai Sarvaabhiishta pradhaaya namaha

107. OM Sri Sai Samaras sanmaarga sthaapanaaya namaha

108. OM Sri Sai samartha sadguru Sri Sai nathaaya namaha

 

What is Sri Saibaba Ashtothra shatanamavali?

It is the 108 names of SaiBaba. 

When to chant Saibaba Ashtothra shatanamavali?

Any time. Especially during the puja in the morning and/or evening

Why Saibaba Ashtothra shatanamavali?

Chanting divine names of Sri sai baba is auspicious. Baba will bless us with health, prosperity & mental strength. 

Follow us on Social Media