Sri Subramanya Swamy Ashtothram in Telugu

Sri Subramanya Swamy Ashtothram shatanamavali

Sri Subramanya swami is the famous and powerful god. Subramanya Ashtotram can be chanted during puja. Gain Benefits  of Sri Subramanya swami.

శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య అష్టోత్తర శత నామావళి

ఓం స్కందాయ నమః
ఓం గుహాయ నమః
ఓం షణ్ముఖాయ నమః
ఓం ఫాలనేత్ర సుతాయ నమః
ఓం ప్రభవే నమః
ఓం పింగళాయ నమః
ఓం క్రుత్తికాసూనవే నమః
ఓం సిఖివాహాయ నమః
ఓం ద్విషన్ణే త్రాయ నమః ‖ 10 ‖
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం ఫిశితాశ ప్రభంజనాయ నమః
ఓం తారకాసుర సంహార్త్రే నమః
ఓం రక్షోబలవిమర్ద నాయ నమః
ఓం మత్తాయ నమః
ఓం ప్రమత్తాయ నమః
ఓం ఉన్మత్తాయ నమః
ఓం సురసైన్య స్సురక్ష కాయ నమః
ఓం దీవసేనాపతయే నమః
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ‖ 20 ‖
ఓం కృపాళవే నమః
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః
ఓం ఉమాసుతాయ నమః
ఓం శక్తిధరాయ నమః
ఓం కుమారాయ నమః
ఓం క్రౌంచ దారణాయ నమః
ఓం సేనానియే నమః
ఓం అగ్నిజన్మనే నమః
ఓం విశాఖాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః ‖ 30 ‖
ఓం శివస్వామినే నమః
ఓం గుణ స్వామినే నమః
ఓం సర్వస్వామినే నమః
ఓం సనాతనాయ నమః
ఓం అనంత శక్తియే నమః
ఓం అక్షోభ్యాయ నమః
ఓం పార్వతిప్రియనందనాయ నమః
ఓం గంగాసుతాయ నమః
ఓం సరోద్భూతాయ నమః
ఓం అహూతాయ నమః ‖ 40 ‖
ఓం పావకాత్మజాయ నమః
ఓం జ్రుంభాయ నమః
ఓం ప్రజ్రుంభాయ నమః
ఓం ఉజ్జ్రుంభాయ నమః
ఓం కమలాసన సంస్తుతాయ నమః
ఓం ఏకవర్ణాయ నమః
ఓం ద్వివర్ణాయ నమః
ఓం త్రివర్ణాయ నమః
ఓం సుమనోహరాయ నమః
ఓం చతుర్వ ర్ణాయ నమః ‖ 50 ‖
ఓం పంచ వర్ణాయ నమః
ఓం ప్రజాపతయే నమః
ఓం ఆహార్పతయే నమః
ఓం అగ్నిగర్భాయ నమః
ఓం శమీగర్భాయ నమః
ఓం విశ్వరేతసే నమః
ఓం సురారిఘ్నే నమః
ఓం హరిద్వర్ణాయ నమః
ఓం శుభకారాయ నమః
ఓం వటవే నమః ‖ 60 ‖
ఓం వటవేష భ్రుతే నమః
ఓం పూషాయ నమః
ఓం గభస్తియే నమః
ఓం గహనాయ నమః
ఓం చంద్రవర్ణాయ నమః
ఓం కళాధరాయ నమః
ఓం మాయాధరాయ నమః
ఓం మహామాయినే నమః
ఓం కైవల్యాయ నమః
ఓం శంకరాత్మజాయ నమః ‖ 70 ‖
ఓం విస్వయోనియే నమః
ఓం అమేయాత్మా నమః
ఓం తేజోనిధయే నమః
ఓం అనామయాయ నమః
ఓం పరమేష్టినే నమః
ఓం పరబ్రహ్మయ నమః
ఓం వేదగర్భాయ నమః
ఓం విరాట్సుతాయ నమః
ఓం పుళిందకన్యాభర్తాయ నమః
ఓం మహాసార స్వతావ్రుతాయ నమః ‖ 80 ‖
ఓం ఆశ్రిత ఖిలదాత్రే నమః
ఓం చోరఘ్నాయ నమః
ఓం రోగనాశనాయ నమః
ఓం అనంత మూర్తయే నమః
ఓం ఆనందాయ నమః
ఓం శిఖిండికృత కేతనాయ నమః
ఓం డంభాయ నమః
ఓం పరమ డంభాయ నమః
ఓం మహా డంభాయ నమః
ఓం క్రుపాకపయే నమః ‖ 90 ‖
ఓం కారణోపాత్త దేహాయ నమః
ఓం కారణాతీత విగ్రహాయ నమః
ఓం అనీశ్వరాయ నమః
ఓం అమృతాయ నమః
ఓం ప్రాణాయ నమః
ఓం ప్రాణాయామ పారాయణాయ నమః
ఓం విరుద్దహంత్రే నమః
ఓం వీరఘ్నాయ నమః
ఓం రక్తాస్యాయ నమః
ఓం శ్యామ కంధరాయ నమః ‖ 100 ‖
ఓం సుబ్ర హ్మణ్యాయ నమః
ఆన్ గుహాయ నమః
ఓం ప్రీతాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణ్యాయ నమః
ఓం బ్రాహ్మణ ప్రియాయ నమః
ఓం వేదవేద్యాయ నమః
ఓం అక్షయ ఫలదాయ నమః
ఓం వల్లీ దేవసేనా సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామినే నమః ‖ 108 ‖

Read Subramanya ashtothram in English online

om skandaaya namaha
om guhaaya namaha
om shaNmukhaaya namaha
om phaalanetrasootraaya namaha
om prabhave namaha
om pingaLaaya namaha
om krittikaasoonave namaha
om shikhivaahanaaya namaha
om dvinadbhujaaya namaha
om dvinannetraaya namaha || 10 ||
om shakidhaaraaya namaha
om pishidaasaprabhanjanaaya namaha
om taaTakaasura samhaariNe namaha
om rakshobala vimardanaaya namaha
om mattaaya namaha
om pramattaaya namaha
om unmattaaya namaha
om surasainya surakshakaaya namaha
om devasenaapataye namaha
om pragyaaya namaha || 20 ||
om krupaalave namaha
om bhaktavatsalaaya namaha
om umaasutaaya namaha
om shaktidharaaya namaha
om kumaaraaya namaha
om krounchadharaNaaya namaha
om senaanye namaha
om agnijanmane namaha
om vishaakhaaya namaha
om shankaraatmajaaya namaha || 30 ||
om shivasvaamine namaha
om gaNasvaamine namaha
om sarvasvaamine namaha
om sanaatanaaya namaha
om anantashaktaye namaha
om akshobhaaya namaha
om paarvateepriyanandanaaya namaha
om gangaasutaaya namaha
om sarodbhootaayanamaha
om aatmabhuve namaha || 40 ||
om paavakaatmajaaya namaha
om maayaadharaaya namaha
om prajrimbhaayanamaha
om ujjrimbhaaya namaha
om kamalaasana samstutaaya namaha
om ekavarNaaya namaha
om dvivarNaaya namaha
om trivarNaaya namaha
om sumanoharaaya namaha
om chaturvarNaaya namaha || 50 ||
om prajaapataye namaha
om trumbaaya namaha
om agnigarbhaaya namaha
om shamigarbhaaya namaha
om vishvaretase namaha
om suraarighne namaha
om hiraNyavarNaaya namaha
om shubhakrute namaha
om vasumate namaha || 60 ||
om vaTuveshabhrute namaha
om bhooshaNe namaha
om kapastaye namaha
om gahanaaya namaha
om chandravarNaaya namaha
om kalaadharaaya namaha
om maayaadharaaya namaha
om mahaamaayine namaha
om kaivalyaaya namaha
om sahataatmakaaya namaha || 70 ||
om vishvayoniye namaha
om ameyaatmane namaha
om tejonidhaye namaha
om anaamayaaya namaha
om parameshTine namaha
om parabrahmaNe namaha
om vedagarbhaaya namaha
om viraaTasutaaya namaha
om pulindakanyaabhartre namaha
om mahaasaarasvata varadaaya namaha
|| 80 ||
om aashritaakhiladhaatre namaha
om choraghnaaya namaha
om roganaashaaya namaha
om anantamoortaye namaha
om aanandaaya namaha
om shikhanDeekrutagedanaaya namaha
om dambhaaya namaha
om paramadambhaaya namaha
om mahaadambhaaya namaha
om vrushakaapaye namaha || 90 ||
om kaaraNopaata dehaaya namaha
om kaaraNaateeta vigrahaaya namaha
om aneeshvaraaya namaha
om amrutaaya namaha
om praaNaaya namaha
om praaNaayaama paraayaNaaya namaha
om vrutakandare namaha
om veeraghnaaya namaha
om raktashyaamagalaaya namaha
om mahate namaha || 100 ||
om sharavaNabhavaaya namaha
om paraavaraaya namaha
om brahmaNyaaya namaha
om braahmaNapriyaaya namaha
om lokagurave namaha
om guhapriyaaya namaha
om akshayaphalapradaaya namaha
om shree subramaNyaaya namaha
|| 108 ||

Follow us on Social Media