sri krishna sahasranama stotram

Sri krishna sahasranama stotram

శ్రీ కృష్ణ సహస్ర నామ స్తోత్రమ్

ఓం
అస్య శ్రీకృష్ణసహస్రనామస్తోత్రమంత్రస్య పరాశర ఋషిః, అనుష్టుప్ ఛందః, శ్రీకృష్ణః పరమాత్మా దేవతా, శ్రీకృష్ణేతి బీజమ్, శ్రీవల్లభేతి శక్తిః, శారంగీతి కీలకం, శ్రీకృష్ణప్రీత్యర్థే జపే వినియోగః ‖

న్యాసః
పరాశరాయ ఋషయే నమః ఇతి శిరసి,
అనుష్టుప్ ఛందసే నమః ఇతి ముఖే,
గోపాలకృష్ణదేవతాయై నమః ఇతి హృదయే,
శ్రీకృష్ణాయ బీజాయ నమః ఇతి గుహ్యే,
శ్రీవల్లభాయ శక్త్యై నమః ఇతి పాదయోః,
శారంగధరాయ కీలకాయ నమః ఇతి సర్వాంగే ‖

కరన్యాసః
శ్రీకృష్ణ ఇత్యారభ్య శూరవంశైకధీరిత్యంతాని అంగుష్ఠాభ్యాం నమః |
శౌరిరిత్యారభ్య స్వభాసోద్భాసితవ్రజ ఇత్యంతాని తర్జనీభ్యాం నమః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాస ఇత్యారభ్య ప్రస్థానశకటారూఢ ఇతి మధ్యమాభ్యాం నమః,
బృందావనకృతాలయ ఇత్యారభ్య మధురాజనవీక్షిత ఇత్యనామికాభ్యాం నమః,
రజకప్రతిఘాతక ఇత్యారభ్య ద్వారకాపురకల్పన ఇతి కనిష్ఠికాభ్యాం నమః
ద్వారకానిలయ ఇత్యారభ్య పరాశర ఇతి కరతలకరపృష్ఠాభ్యాం నమః,
ఏవం హృదయాదిన్యాసః ‖

ధ్యానమ్
కేషాంచిత్ప్రేమపుంసాం విగలితమనసాం బాలలీలావిలాసం
కేషాం గోపాలలీలాంకితరసికతనుర్వేణువాద్యేన దేవమ్ |
కేషాం వామాసమాజే జనితమనసిజో దైత్యదర్పాపహైవం
జ్ఞాత్వా భిన్నాభిలాషం స జయతి జగతామీశ్వరస్తాదృశోఽభూత్ ‖ 1 ‖

క్షీరాబ్ధౌ కృతసంస్తవస్సురగణైర్బ్రహ్మాదిభిః పండితైః
ప్రోద్భూతో వసుదేవసద్మని ముదా చిక్రీడ యో గోకులే |
కంసధ్వంసకృతే జగామ మధురాం సారామసద్వారకాం
గోపాలోఽఖిలగోపికాజనసఖః పాయాదపాయాత్ స నః ‖ 2 ‖

ఫుల్లేందీవరకాంతిమిందువదనం బర్హావతంసప్రియం
శ్రీవత్సాంకముదారకౌస్తుభధరం పీతాంబరం సుందరమ్ |
గోపీనాం నయనోత్పలార్చితతనుం గోగోపసంఘావృతం
గోవిందం కలవేణువాదనరతం దివ్యాంగభూషం భజే ‖ 3 ‖

ఓం |
కృష్ణః శ్రీవల్లభః శారంగీ విష్వక్సేనః స్వసిద్ధిదః |
క్షీరోదధామా వ్యూహేశః శేషశాయీ జగన్మయః ‖ 1 ‖

భక్తిగమ్యస్త్రయీమూర్తిర్భారార్తవసుధాస్తుతః |
దేవదేవో దయాసింధుర్దేవదేవశిఖామణిః ‖ 2 ‖

సుఖభావస్సుఖాధారో ముకుందో ముదితాశయః |
అవిక్రియః క్రియామూర్తిరధ్యాత్మస్వస్వరూపవాన్ ‖ 3 ‖

శిష్టాభిలక్ష్యో భూతాత్మా ధర్మత్రాణార్థచేష్టితః |
అంతర్యామీ కలారూపః కాలావయవసాక్షికః ‖ 4 ‖

వసుధాయాసహరణో నారదప్రేరణోన్ముఖః |
ప్రభూష్ణుర్నారదోద్గీతో లోకరక్షాపరాయణః ‖ 5 ‖

రౌహిణేయకృతానందో యోగజ్ఞాననియోజకః |
మహాగుహాంతర్నిక్షిప్తః పురాణవపురాత్మవాన్ ‖ 6 ‖

శూరవంశైకధీశ్శౌరిః కంసశంకావిషాదకృత్ |
వసుదేవోల్లసచ్ఛక్తిర్దేవక్యష్టమగర్భగః ‖ 7 ‖

వసుదేవసుతః శ్రీమాందేవకీనందనో హరిః |
ఆశ్చర్యబాలః శ్రీవత్సలక్ష్మవక్షాశ్చతుర్భుజః ‖ 8 ‖

స్వభావోత్కృష్టసద్భావః కృష్ణాష్టమ్యంతసంభవః |
ప్రాజాపత్యర్క్షసంభూతో నిశీథసమయోదితః ‖ 9 ‖

శంఖచక్రగదాపద్మపాణిః పద్మనిభేక్షణః |
కిరీటీ కౌస్తుభోరస్కః స్ఫురన్మకరకుండలః ‖ 10 ‖

పీతవాసా ఘనశ్యామః కుంచితాంచితకుంతలః |
సువ్యక్తవ్యక్తాభరణః సూతికాగృహభూషణః ‖ 11 ‖

కారాగారాంధకారఘ్నః పితృప్రాగ్జన్మసూచకః |
వసుదేవస్తుతః స్తోత్రం తాపత్రయనివారణః ‖ 12 ‖

నిరవద్యః క్రియామూర్తిర్న్యాయవాక్యనియోజకః |
అదృష్టచేష్టః కూటస్థో ధృతలౌకికవిగ్రహః ‖ 13 ‖

మహర్షిమానసోల్లాసో మహీమంగలదాయకః |
సంతోషితసురవ్రాతః సాధుచిత్తప్రసాదకః ‖ 14 ‖

జనకోపాయనిర్దేష్టా దేవకీనయనోత్సవః |
పితృపాణిపరిష్కారో మోహితాగారరక్షకః ‖ 15 ‖

స్వశక్త్యుద్ధాటితాశేషకపాటః పితృవాహకః |
శేషోరగఫణాచ్ఛత్రశ్శేషోక్తాఖ్యాసహస్రకః ‖ 16 ‖

యమునాపూరవిధ్వంసీ స్వభాసోద్భాసితవ్రజః |
కృతాత్మవిద్యావిన్యాసో యోగమాయాగ్రసంభవః ‖ 17 ‖

దుర్గానివేదితోద్భావో యశోదాతల్పశాయకః |
నందగోపోత్సవస్ఫూర్తిర్వ్రజానందకరోదయః ‖ 18 ‖

సుజాతజాతకర్మ శ్రీర్గోపీభద్రోక్తినిర్వృతః |
అలీకనిద్రోపగమః పూతనాస్తనపీడనః ‖ 19 ‖

స్తన్యాత్తపూతనాప్రాణః పూతనాక్రోశకారకః |
విన్యస్తరక్షాగోధూలిర్యశోదాకరలాలితః ‖ 20 ‖

నందాఘ్రాతశిరోమధ్యః పూతనాసుగతిప్రదః |
బాలః పర్యంకనిద్రాలుర్ముఖార్పితపదాంగులిః ‖ 21 ‖

అంజనస్నిగ్ధనయనః పర్యాయాంకురితస్మితః |
లీలాక్షస్తరలాలోకశ్శకటాసురభంజనః ‖ 22 ‖

ద్విజోదితస్వస్త్యయనో మంత్రపూతజలాప్లుతః |
యశోదోత్సంగపర్యంకో యశోదాముఖవీక్షకః ‖ 23 ‖

యశోదాస్తన్యముదితస్తృణావర్తాదిదుస్సహః |
తృణావర్తాసురధ్వంసీ మాతృవిస్మయకారకః ‖ 24 ‖

ప్రశస్తనామకరణో జానుచంక్రమణోత్సుకః |
వ్యాలంబిచూలికారత్నో ఘోషగోపప్రహర్షణః ‖ 25 ‖

స్వముఖప్రతిబింబార్థీ గ్రీవావ్యాఘ్రనఖోజ్జ్వలః |
పంకానులేపరుచిరో మాంసలోరుకటీతటః ‖ 26 ‖

ఘృష్టజానుకరద్వంద్వః ప్రతిబింబానుకారకృత్ |
అవ్యక్తవర్ణవాగ్వృత్తిః స్మితలక్ష్యరదోద్గమః ‖ 27 ‖

ధాత్రీకరసమాలంబీ ప్రస్ఖలచ్చిత్రచంక్రమః |
అనురూపవయస్యాఢ్యశ్చారుకౌమారచాపలః ‖ 28 ‖

వత్సపుచ్ఛసమాకృష్టో వత్సపుచ్ఛవికర్షణః |
విస్మారితాన్యవ్యాపారో గోపగోపీముదావహః ‖ 29 ‖

అకాలవత్సనిర్మోక్తా వ్రజవ్యాక్రోశసుస్మితః |
నవనీతమహాచోరో దారకాహారదాయకః ‖ 30 ‖

పీఠోలూఖలసోపానః క్షీరభాండవిభేదనః |
శిక్యభాండసమాకర్షీ ధ్వాంతాగారప్రవేశకృత్ ‖ 31 ‖

భూషారత్నప్రకాశాఢ్యో గోప్యుపాలంభభర్త్సితః |
పరాగధూసరాకారో మృద్భక్షణకృతేక్షణః ‖ 32 ‖

బాలోక్తమృత్కథారంభో మిత్రాంతర్గూఢవిగ్రహః |
కృతసంత్రాసలోలాక్షో జననీప్రత్యయావహః ‖ 33‖

మాతృదృశ్యాత్తవదనో వక్త్రలక్ష్యచరాచరః |
యశోదాలాలితస్వాత్మా స్వయం స్వాచ్ఛంద్యమోహనః ‖ 34 ‖

సవిత్రీస్నేహసంశ్లిష్టః సవిత్రీస్తనలోలుపః |
నవనీతార్థనాప్రహ్వో నవనీతమహాశనః ‖ 35 ‖

మృషాకోపప్రకంపోష్ఠో గోష్ఠాంగణవిలోకనః |
దధిమంథఘటీభేత్తా కింకిణీక్వాణసూచితః ‖ 36 ‖

హైయంగవీనరసికో మృషాశ్రుశ్చౌర్యశంకితః |
జననీశ్రమవిజ్ఞాతా దామబంధనియంత్రితః ‖ 37 ‖

దామాకల్పశ్చలాపాంగో గాఢోలూఖలబంధనః |
ఆకృష్టోలూఖలోఽనంతః కుబేరసుతశాపవిత్ ‖ | 38 ‖

నారదోక్తిపరామర్శీ యమలార్జునభంజనః |
ధనదాత్మజసంఘుష్టో నందమోచితబంధనః ‖ 39 ‖

బాలకోద్గీతనిరతో బాహుక్షేపోదితప్రియః |
ఆత్మజ్ఞో మిత్రవశగో గోపీగీతగుణోదయః ‖ 40 ‖

ప్రస్థానశకటారూఢో బృందావనకృతాలయః |
గోవత్సపాలనైకాగ్రో నానాక్రీడాపరిచ్ఛదః ‖ 41 ‖

క్షేపణీక్షేపణప్రీతో వేణువాద్యవిశారదః |
వృషవత్సానుకరణో వృషధ్వానవిడంబనః ‖ 42 ‖

నియుద్ధలీలాసంహృష్టః కూజానుకృతకోకిలః |
ఉపాత్తహంసగమనస్సర్వజంతురుతానుకృత్ ‖ 43 ‖

భృంగానుకారీ దధ్యన్నచోరో వత్సపురస్సరః |
బలీ బకాసురగ్రాహీ బకతాలుప్రదాహకః ‖ 44 ‖

భీతగోపార్భకాహూతో బకచంచువిదారణః |
బకాసురారిర్గోపాలో బాలో బాలాద్భుతావహః ‖ 45 ‖

బలభద్రసమాశ్లిష్టః కృతక్రీడానిలాయనః |
క్రీడాసేతునిధానజ్ఞః ప్లవంగోత్ప్లవనోఽద్భుతః ‖ 46 ‖

కందుకక్రీడనో లుప్తనందాదిభవవేదనః |
సుమనోఽలంకృతశిరాః స్వాదుస్నిగ్ధాన్నశిక్యభృత్ ‖ 47 ‖

గుంజాప్రాలంబనచ్ఛన్నః పింఛైరలకవేషకృత్ |
వన్యాశనప్రియః శృంగరవాకారితవత్సకః ‖ 48 ‖

మనోజ్ఞపల్లవోత్తంసపుష్పస్వేచ్ఛాత్తషట్పదః |
మంజుశింజితమంజీరచరణః కరకంకణః ‖ 49 ‖

అన్యోన్యశాసనః క్రీడాపటుః పరమకైతవః |
ప్రతిధ్వానప్రముదితః శాఖాచతురచంక్రమః ‖ 50 ‖

అఘదానవసంహర్తా వ్రజవిఘ్నవినాశనః |
వ్రజసంజీవనః శ్రేయోనిధిర్దానవముక్తిదః ‖ 51 ‖

కాలిందీపులినాసీనస్సహభుక్తవ్రజార్భకః |
కక్షాజఠరవిన్యస్తవేణుర్వల్లవచేష్టితః ‖ 52 ‖

భుజసంధ్యంతరన్యస్తశృంగవేత్రః శుచిస్మితః |
వామపాణిస్థదధ్యన్నకబలః కలభాషణః ‖ 53 ‖

అంగుల్యంతరవిన్యస్తఫలః పరమపావనః |
అదృశ్యతర్ణకాన్వేషీ వల్లవార్భకభీతిహా ‖ 54 ‖

అదృష్టవత్సపవ్రాతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః |
గోవత్సవత్సపాన్వేషీ విరాట్-పురుషవిగ్రహః ‖ 55 ‖

స్వసంకల్పానురూపార్థో వత్సవత్సపరూపధృక్ |
యథావత్సక్రియారూపో యథాస్థాననివేశనః ‖ 56 ‖

యథావ్రజార్భకాకారో గోగోపీస్తన్యపస్సుఖీ |
చిరాద్వలోహితో దాంతో బ్రహ్మవిజ్ఞాతవైభవః ‖ 57 ‖

విచిత్రశక్తిర్వ్యాలీనసృష్టగోవత్సవత్సపః |
బ్రహ్మత్రపాకరో ధాతృస్తుతస్సర్వార్థసాధకః ‖ 58 ‖

బ్రహ్మ బ్రహ్మమయోఽవ్యక్తస్తేజోరూపస్సుఖాత్మకః |
నిరుక్తం వ్యాకృతిర్వ్యక్తో నిరాలంబనభావనః ‖ 59 ‖

ప్రభవిష్ణురతంత్రీకో దేవపక్షార్థరూపధృక్ |
అకామస్సర్వవేదాదిరణీయస్థూలరూపవాన్ ‖ 60 ‖

వ్యాపీ వ్యాప్యః కృపాకర్తా విచిత్రాచారసమ్మతః |
ఛందోమయః ప్రధానాత్మా మూర్తామూర్తిద్వయాకృతిః ‖ 61 ‖

అనేకమూర్తిరక్రోధః పరః ప్రకృతిరక్రమః |
సకలావరణోపేతస్సర్వదేవో మహేశ్వరః ‖ 62 ‖

మహాప్రభావనః పూర్వవత్సవత్సపదర్శకః |
కృష్ణయాదవగోపాలో గోపాలోకనహర్షితః ‖ 63 ‖

స్మితేక్షాహర్షితబ్రహ్మా భక్తవత్సలవాక్ప్రియః |
బ్రహ్మానందాశ్రుధౌతాంఘ్రిర్లీలావైచిత్ర్యకోవిదః ‖ 64 ‖

బలభద్రైకహృదయో నామాకారితగోకులః |
గోపాలబాలకో భవ్యో రజ్జుయజ్ఞోపవీతవాన్ ‖ 65 ‖

వృక్షచ్ఛాయాహతాశాంతిర్గోపోత్సంగోపబర్హణః |
గోపసంవాహితపదో గోపవ్యజనవీజితః ‖ 66|
గోపగానసుఖోన్నిద్రః శ్రీదామార్జితసౌహృదః |
సునందసుహృదేకాత్మా సుబలప్రాణరంజనః ‖ 67 ‖

తాలీవనకృతక్రీడో బలపాతితధేనుకః |
గోపీసౌభాగ్యసంభావ్యో గోధూలిచ్ఛురితాలకః ‖ 68 ‖

గోపీవిరహసంతప్తో గోపికాకృతమజ్జనః |
ప్రలంబబాహురుత్ఫుల్లపుండరీకావతంసకః ‖ 69 ‖

విలాసలలితస్మేరగర్భలీలావలోకనః |
స్రగ్భూషణానులేపాఢ్యో జనన్యుపహృతాన్నభుక్ ‖ 70 ‖

వరశయ్యాశయో రాధాప్రేమసల్లాపనిర్వృతః |
యమునాతటసంచారీ విషార్తవ్రజహర్షదః ‖ 71 ‖

కాలియక్రోధజనకః వృద్ధాహికులవేష్టితః |
కాలియాహిఫణారంగనటః కాలియమర్దనః ‖ 72 ‖

నాగపత్నీస్తుతిప్రీతో నానావేషసమృద్ధికృత్ |
అవిష్వక్తదృగాత్మేశః స్వదృగాత్మస్తుతిప్రియః ‖ 73 ‖

సర్వేశ్వరస్సర్వగుణః ప్రసిద్ధస్సర్వసాత్వతః |
అకుంఠధామా చంద్రార్కదృష్టిరాకాశనిర్మలః ‖ 74 ‖

అనిర్దేశ్యగతిర్నాగవనితాపతిభైక్షదః |
స్వాంఘ్రిముద్రాంకనాగేంద్రమూర్ధా కాలియసంస్తుతః ‖ 75 ‖

అభయో విశ్వతశ్చక్షుః స్తుతోత్తమగుణః ప్రభుః |
అహమాత్మా మరుత్ప్రాణః పరమాత్మా ద్యుశీర్షవాన్ ‖ 76 ‖

నాగోపాయనహృష్టాత్మా హ్రదోత్సారితకాలియః |
బలభద్రసుఖాలాపో గోపాలింగననిర్వృతః ‖ 77 ‖

దావాగ్నిభీతగోపాలగోప్తా దావాగ్నినాశనః |
నయనాచ్ఛాదనక్రీడాలంపటో నృపచేష్టితః ‖ 78 ‖

కాకపక్షధరస్సౌమ్యో బలవాహకకేలిమాన్ |
బలఘాతితదుర్ధర్షప్రలంబో బలవత్సలః ‖ 79 ‖

ముంజాటవ్యగ్నిశమనః ప్రావృట్కాలవినోదవాన్ |
శిలాన్యస్తాన్నభృద్దైత్యసంహర్తా శాద్వలాసనః ‖ 80 ‖

సదాప్తగోపికోద్గీతః కర్ణికారావతంసకః |
నటవేషధరః పద్మమాలాంకో గోపికావృతః ‖ 81 ‖

గోపీమనోహరాపాంగో వేణువాదనతత్పరః |
విన్యస్తవదనాంభోజశ్చారుశబ్దకృతాననః ‖ 82 ‖

బింబాధరార్పితోదారవేణుర్విశ్వవిమోహనః |
వ్రజసంవర్ణితశ్రావ్యవేణునాదః శ్రుతిప్రియః ‖ 83 ‖

గోగోపగోపీజన్మేప్సుర్బ్రహ్మేంద్రాద్యభివందితః |
గీతస్నుతిసరిత్పూరో నాదనర్తితబర్హిణః ‖ 84 ‖

రాగపల్లవితస్థాణుర్గీతానమితపాదపః |
విస్మారితతృణగ్రాసమృగో మృగవిలోభితః ‖ 85 ‖

వ్యాఘ్రాదిహింస్రసహజవైరహర్తా సుగాయనః |
గాఢోదీరితగోబృందప్రేమోత్కర్ణితతర్ణకః ‖ 86 ‖

నిష్పందయానబ్రహ్మాదివీక్షితో విశ్వవందితః |
శాఖోత్కర్ణశకుంతౌఘశ్ఛత్రాయితబలాహకః ‖ 87 ‖

ప్రసన్నః పరమానందశ్చిత్రాయితచరాచరః |
గోపికామదనో గోపీకుచకుంకుమముద్రితః ‖ 88 ‖

గోపికన్యాజలక్రీడాహృష్టో గోప్యంశుకాపహృత్ |
స్కంధారోపితగోపస్త్రీవాసాః కుందనిభస్మితః ‖ 89 ‖

గోపీనేత్రోత్పలశశీ గోపికాయాచితాంశుకః |
గోపీనమస్క్రియాదేష్టా గోప్యేకకరవందితః ‖ 90 ‖

గోప్యంజలివిశేషార్థీ గోపక్రీడావిలోభితః |
శాంతవాసస్ఫురద్గోపీకృతాంజలిరఘాపహః ‖ 91 ‖

గోపీకేలివిలాసార్థీ గోపీసంపూర్ణకామదః |
గోపస్త్రీవస్త్రదో గోపీచిత్తచోరః కుతూహలీ ‖ 92 ‖

బృందావనప్రియో గోపబంధుర్యజ్వాన్నయాచితా |
యజ్ఞేశో యజ్ఞభావజ్ఞో యజ్ఞపత్న్యభివాంఛితః ‖ 93 ‖

మునిపత్నీవితీర్ణాన్నతృప్తో మునివధూప్రియః |
ద్విజపత్న్యభిభావజ్ఞో ద్విజపత్నీవరప్రదః ‖ 94 ‖

ప్రతిరుద్ధసతీమోక్షప్రదో ద్విజవిమోహితా |
మునిజ్ఞానప్రదో యజ్వస్తుతో వాసవయాగవిత్ ‖ 95 ‖

పితృప్రోక్తక్రియారూపశక్రయాగనివారణః |
శక్రాఽమర్షకరశ్శక్రవృష్టిప్రశమనోన్ముఖః ‖ 96 ‖

గోవర్ధనధరో గోపగోబృందత్రాణతత్పరః |
గోవర్ధనగిరిచ్ఛత్రచండదండభుజార్గలః ‖ 97 ‖

సప్తాహవిధృతాద్రీంద్రో మేఘవాహనగర్వహా |
భుజాగ్రోపరివిన్యస్తక్ష్మాధరక్ష్మాభృదచ్యుతః ‖ 98 ‖

స్వస్థానస్థాపితగిరిర్గోపీదధ్యక్షతార్చితః |
సుమనస్సుమనోవృష్టిహృష్టో వాసవవందితః ‖ 99 ‖

కామధేనుపయఃపూరాభిషిక్తస్సురభిస్తుతః |
ధరాంఘ్రిరోషధీరోమా ధర్మగోప్తా మనోమయః ‖ 100 ‖

జ్ఞానయజ్ఞప్రియశ్శాస్త్రనేత్రస్సర్వార్థసారథిః |
ఐరావతకరానీతవియద్గంగాప్లుతో విభుః ‖ 101 ‖

బ్రహ్మాభిషిక్తో గోగోప్తా సర్వలోకశుభంకరః |
సర్వవేదమయో మగ్ననందాన్వేషిపితృప్రియః ‖ 102 ‖

వరుణోదీరితాత్మేక్షాకౌతుకో వరుణార్చితః |
వరుణానీతజనకో గోపజ్ఞాతాత్మవైభవః ‖ 103 ‖

స్వర్లోకాలోకసంహృష్టగోపవర్గత్రివర్గదః |
బ్రహ్మహృద్గోపితో గోపద్రష్టా బ్రహ్మపదప్రదః ‖ 104 ‖

శరచ్చంద్రవిహారోత్కః శ్రీపతిర్వశకో క్షమః |
భయాపహో భర్తృరుద్ధగోపికాధ్యానగోచరః ‖ 105 ‖

గోపికానయనాస్వాద్యో గోపీనర్మోక్తినిర్వృతః |
గోపికామానహరణో గోపికాశతయూథపః ‖ 106 ‖

వైజయంతీస్రగాకల్పో గోపికామానవర్ధనః |
గోపకాంతాసునిర్దేష్టా కాంతో మన్మథమన్మథః ‖ 107 ‖

స్వాత్మాస్యదత్తతాంబూలః ఫలితోత్కృష్టయౌవనః |
వల్లవీస్తనసక్తాక్షో వల్లవీప్రేమచాలితః ‖ 108 ‖

గోపీచేలాంచలాసీనో గోపీనేత్రాబ్జషట్పదః |
రాసక్రీడాసమాసక్తో గోపీమండలమండనః ‖ 109 ‖

గోపీహేమమణిశ్రేణిమధ్యేంద్రమణిరుజ్జ్వలః |
విద్యాధరేందుశాపఘ్నశ్శంఖచూడశిరోహరః ‖ 110 ‖

శంఖచూడశిరోరత్నసంప్రీణితబలోఽనఘః |
అరిష్టారిష్టకృద్దుష్టకేశిదైత్యనిషూదనః ‖ 111 ‖

సరసస్సస్మితముఖస్సుస్థిరో విరహాకులః |
సంకర్షణార్పితప్రీతిరక్రూరధ్యానగోచరః ‖ 112 ‖

అక్రూరసంస్తుతో గూఢో గుణవృత్యుపలక్షితః |
ప్రమాణగమ్యస్తన్మాత్రాఽవయవీ బుద్ధితత్పరః ‖ 113 ‖

సర్వప్రమాణప్రమధీస్సర్వప్రత్యయసాధకః |
పురుషశ్చ ప్రధానాత్మా విపర్యాసవిలోచనః ‖ 114 ‖

మధురాజనసంవీక్ష్యో రజకప్రతిఘాతకః |
విచిత్రాంబరసంవీతో మాలాకారవరప్రదః ‖ 115 ‖

కుబ్జావక్రత్వనిర్మోక్తా కుబ్జాయౌవనదాయకః |
కుబ్జాంగరాగసురభిః కంసకోదండఖండనః ‖ 116 ‖

ధీరః కువలయాపీడమర్దనః కంసభీతికృత్ |
దంతిదంతాయుధో రంగత్రాసకో మల్లయుద్ధవిత్ ‖ 117 ‖

చాణూరహంతా కంసారిర్దేవకీహర్షదాయకః |
వసుదేవపదానమ్రః పితృబంధవిమోచనః ‖ 118 ‖

ఉర్వీభయాపహో భూప ఉగ్రసేనాధిపత్యదః |
ఆజ్ఞాస్థితశచీనాథస్సుధర్మానయనక్షమః ‖ 119 ‖

ఆద్యో ద్విజాతిసత్కర్తా శిష్టాచారప్రదర్శకః |
సాందీపనికృతాభ్యస్తవిద్యాభ్యాసైకధీస్సుధీః ‖ 120 ‖

గుర్వభీష్టక్రియాదక్షః పశ్చిమోదధిపూజితః |
హతపంచజనప్రాప్తపాంచజన్యో యమార్చితః ‖ 121 ‖

ధర్మరాజజయానీతగురుపుత్ర ఉరుక్రమః |
గురుపుత్రప్రదశ్శాస్తా మధురాజసభాసదః ‖ 122 ‖

జామదగ్న్యసమభ్యర్చ్యో గోమంతగిరిసంచరః |
గోమంతదావశమనో గరుడానీతభూషణః ‖ 123 ‖

చక్రాద్యాయుధసంశోభీ జరాసంధమదాపహః |
సృగాలావనిపాలఘ్నస్సృగాలాత్మజరాజ్యదః ‖ 124 ‖

విధ్వస్తకాలయవనో ముచుకుందవరప్రదః |
ఆజ్ఞాపితమహాంభోధిర్ద్వారకాపురకల్పనః ‖ 125 ‖

ద్వారకానిలయో రుక్మిమానహంతా యదూద్వహః |
రుచిరో రుక్మిణీజానిః ప్రద్యుమ్నజనకః ప్రభుః ‖ 126 ‖

అపాకృతత్రిలోకార్తిరనిరుద్ధపితామహః |
అనిరుద్ధపదాన్వేషీ చక్రీ గరుడవాహనః ‖ 127 ‖

బాణాసురపురీరోద్ధా రక్షాజ్వలనయంత్రజిత్ |
ధూతప్రమథసంరంభో జితమాహేశ్వరజ్వరః ‖ 128 ‖

షట్చక్రశక్తినిర్జేతా భూతవేతాలమోహకృత్ |
శంభుత్రిశూలజిచ్ఛంభుజృంభణశ్శంభుసంస్తుతః ‖ 129 ‖

ఇంద్రియాత్మేందుహృదయస్సర్వయోగేశ్వరేశ్వరః |
హిరణ్యగర్భహృదయో మోహావర్తనివర్తనః ‖ 130 ‖

ఆత్మజ్ఞాననిధిర్మేధా కోశస్తన్మాత్రరూపవాన్ |
ఇంద్రోఽగ్నివదనః కాలనాభస్సర్వాగమాధ్వగః ‖ 131 ‖

తురీయసర్వధీసాక్షీ ద్వంద్వారామాత్మదూరగః |
అజ్ఞాతపారో వశ్యశ్రీరవ్యాకృతవిహారవాన్ ‖ 132 ‖

ఆత్మప్రదీపో విజ్ఞానమాత్రాత్మా శ్రీనికేతనః |
బాణబాహువనచ్ఛేత్తా మహేంద్రప్రీతివర్ధనః ‖ 133 ‖

అనిరుద్ధనిరోధజ్ఞో జలేశాహృతగోకులః |
జలేశవిజయీ వీరస్సత్రాజిద్రత్నయాచకః ‖ 134 ‖

ప్రసేనాన్వేషణోద్యుక్తో జాంబవద్ధృతరత్నదః |
జితర్క్షరాజతనయాహర్తా జాంబవతీప్రియః ‖ 135 ‖

సత్యభామాప్రియః కామశ్శతధన్వశిరోహరః |
కాలిందీపతిరక్రూరబంధురక్రూరరత్నదః ‖ 136 ‖

కైకేయీరమణో భద్రాభర్తా నాగ్నజితీధవః |
మాద్రీమనోహరశ్శైబ్యాప్రాణబంధురురుక్రమః ‖ 137 ‖

సుశీలాదయితో మిత్రవిందానేత్రమహోత్సవః |
లక్ష్మణావల్లభో రుద్ధప్రాగ్జ్యోతిషమహాపురః ‖ 138 ‖

సురపాశావృతిచ్ఛేదీ మురారిః క్రూరయుద్ధవిత్ |
హయగ్రీవశిరోహర్తా సర్వాత్మా సర్వదర్శనః ‖ 139 ‖

నరకాసురవిచ్ఛేత్తా నరకాత్మజరాజ్యదః|
పృథ్వీస్తుతః ప్రకాశాత్మా హృద్యో యజ్ఞఫలప్రదః ‖ 140 ‖

గుణగ్రాహీ గుణద్రష్టా గూఢస్వాత్మా విభూతిమాన్ |
కవిర్జగదుపద్రష్టా పరమాక్షరవిగ్రహః ‖ 141 ‖

ప్రపన్నపాలనో మాలీ మహద్బ్రహ్మవివర్ధనః |
వాచ్యవాచకశక్త్యర్థస్సర్వవ్యాకృతసిద్ధిదః ‖ 142 ‖

స్వయంప్రభురనిర్వేద్యస్స్వప్రకాశశ్చిరంతనః |
నాదాత్మా మంత్రకోటీశో నానావాదనిరోధకః ‖ 143 ‖

కందర్పకోటిలావణ్యః పరార్థైకప్రయోజకః |
అమరీకృతదేవౌఘః కన్యకాబంధమోచనః ‖ 144 ‖

షోడశస్త్రీసహస్రేశః కాంతః కాంతామనోభవః |
క్రీడారత్నాచలాహర్తా వరుణచ్ఛత్రశోభితః ‖ 145 ‖

శక్రాభివందితశ్శక్రజననీకుండలప్రదః |
అదితిప్రస్తుతస్తోత్రో బ్రాహ్మణోద్ఘుష్టచేష్టనః ‖ 146 ‖

పురాణస్సంయమీ జన్మాలిప్తః షడ్వింశకోఽర్థదః |
యశస్యనీతిరాద్యంతరహితస్సత్కథాప్రియః ‖ 147 ‖

బ్రహ్మబోధః పరానందః పారిజాతాపహారకః |
పౌండ్రకప్రాణహరణః కాశిరాజనిషూదనః ‖ 148 ‖

కృత్యాగర్వప్రశమనో విచక్రవధదీక్షితః |
కంసవిధ్వంసనస్సాంబజనకో డింభకార్దనః ‖ 149 ‖

మునిర్గోప్తా పితృవరప్రదస్సవనదీక్షితః |
రథీ సారథ్యనిర్దేష్టా ఫాల్గునః ఫాల్గునిప్రియః ‖ 150 ‖

సప్తాబ్ధిస్తంభనోద్భాతో హరిస్సప్తాబ్ధిభేదనః |
ఆత్మప్రకాశః పూర్ణశ్రీరాదినారాయణేక్షితః ‖ 151 ‖

విప్రపుత్రప్రదశ్చైవ సర్వమాతృసుతప్రదః |
పార్థవిస్మయకృత్పార్థప్రణవార్థప్రబోధనః ‖ 152 ‖

కైలాసయాత్రాసుముఖో బదర్యాశ్రమభూషణః |
ఘంటాకర్ణక్రియామౌఢ్యాత్తోషితో భక్తవత్సలః ‖ 153 ‖

మునిబృందాదిభిర్ధ్యేయో ఘంటాకర్ణవరప్రదః |
తపశ్చర్యాపరశ్చీరవాసాః పింగజటాధరః ‖ 154 ‖

ప్రత్యక్షీకృతభూతేశశ్శివస్తోతా శివస్తుతః |
కృష్ణాస్వయంవరాలోకకౌతుకీ సర్వసమ్మతః ‖ 155 ‖

బలసంరంభశమనో బలదర్శితపాండవః |
యతివేషార్జునాభీష్టదాయీ సర్వాత్మగోచరః ‖ 156 ‖

సుభద్రాఫాల్గునోద్వాహకర్తా ప్రీణితఫాల్గునః |
ఖాండవప్రీణితార్చిష్మాన్మయదానవమోచనః ‖ 157 ‖

సులభో రాజసూయార్హయుధిష్ఠిరనియోజకః |
భీమార్దితజరాసంధో మాగధాత్మజరాజ్యదః ‖ 158 ‖

రాజబంధననిర్మోక్తా రాజసూయాగ్రపూజనః |
చైద్యాద్యసహనో భీష్మస్తుతస్సాత్వతపూర్వజః ‖ 159 ‖

సర్వాత్మార్థసమాహర్తా మందరాచలధారకః |
యజ్ఞావతారః ప్రహ్లాదప్రతిజ్ఞాప్రతిపాలకః ‖ 160 ‖

బలియజ్ఞసభాధ్వంసీ దృప్తక్షత్రకులాంతకః |
దశగ్రీవాంతకో జేతా రేవతీప్రేమవల్లభః ‖ 161 ‖

సర్వావతారాధిష్ఠాతా వేదబాహ్యవిమోహనః |
కలిదోషనిరాకర్తా దశనామా దృఢవ్రతః ‖ 162 ‖

అమేయాత్మా జగత్స్వామీ వాగ్మీ చైద్యశిరోహరః |
ద్రౌపదీరచితస్తోత్రః కేశవః పురుషోత్తమః ‖ 163 ‖

నారాయణో మధుపతిర్మాధవో దోషవర్జితః |
గోవిందః పుండరీకాక్షో విష్ణుశ్చ మధుసూదనః ‖ 164 ‖

త్రివిక్రమస్త్రిలోకేశో వామనః శ్రీధరః పుమాన్ |
హృషీకేశో వాసుదేవః పద్మనాభో మహాహ్రదః ‖ 165 ‖

దామోదరశ్చతుర్వ్యూహః పాంచాలీమానరక్షణః |
సాల్వఘ్నస్సమరశ్లాఘీ దంతవక్త్రనిబర్హణః ‖ 166 ‖

దామోదరప్రియసఖా పృథుకాస్వాదనప్రియః ‖

ఘృణీ దామోదరః శ్రీదో గోపీపునరవేక్షకః ‖ 167 ‖

గోపికాముక్తిదో యోగీ దుర్వాసస్తృప్తికారకః |
అవిజ్ఞాతవ్రజాకీర్ణపాండవాలోకనో జయీ ‖ 168 ‖

పార్థసారథ్యనిరతః ప్రాజ్ఞః పాండవదూత్యకృత్ |
విదురాతిథ్యసంతుష్టః కుంతీసంతోషదాయకః ‖ 169 ‖

సుయోధనతిరస్కర్తా దుర్యోధనవికారవిత్ |
విదురాభిష్ఠుతో నిత్యో వార్ష్ణేయో మంగలాత్మకః ‖ 170 ‖

పంచవింశతితత్త్వేశశ్చతుర్వింశతిదేహభాక్ |
సర్వానుగ్రాహకస్సర్వదాశార్హసతతార్చితః ‖ 171 ‖

అచింత్యో మధురాలాపస్సాధుదర్శీ దురాసదః |
మనుష్యధర్మానుగతః కౌరవేంద్రక్షయేక్షితా ‖ 172 ‖

ఉపేంద్రో దానవారాతిరురుగీతో మహాద్యుతిః |
బ్రహ్మణ్యదేవః శ్రుతిమాన్ గోబ్రాహ్మణహితాశయః ‖ 173 ‖

వరశీలశ్శివారంభస్సువిజ్ఞానవిమూర్తిమాన్ |
స్వభావశుద్ధస్సన్మిత్రస్సుశరణ్యస్సులక్షణః ‖ 174 ‖

ధృతరాష్ట్రగతౌదృష్టిప్రదః కర్ణవిభేదనః |
ప్రతోదధృగ్విశ్వరూపవిస్మారితధనంజయః ‖ 175 ‖

సామగానప్రియో ధర్మధేనుర్వర్ణోత్తమోఽవ్యయః |
చతుర్యుగక్రియాకర్తా విశ్వరూపప్రదర్శకః ‖ 176 ‖

బ్రహ్మబోధపరిత్రాతపార్థో భీష్మార్థచక్రభృత్ |
అర్జునాయాసవిధ్వంసీ కాలదంష్ట్రావిభూషణః ‖ 177 ‖

సుజాతానంతమహిమా స్వప్నవ్యాపారితార్జునః |
అకాలసంధ్యాఘటనశ్చక్రాంతరితభాస్కరః ‖ 178 ‖

దుష్టప్రమథనః పార్థప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః |
సింధురాజశిరఃపాతస్థానవక్తా వివేకదృక్ ‖ 179 ‖

సుభద్రాశోకహరణో ద్రోణోత్సేకాదివిస్మితః |
పార్థమన్యునిరాకర్తా పాండవోత్సవదాయకః ‖ 180 ‖

అంగుష్ఠాక్రాంతకౌంతేయరథశ్శక్తోఽహిశీర్షజిత్ |
కాలకోపప్రశమనో భీమసేనజయప్రదః ‖ 181 ‖

అశ్వత్థామవధాయాసత్రాతపాండుసుతః కృతీ |
ఇషీకాస్త్రప్రశమనో ద్రౌణిరక్షావిచక్షణః ‖ 182 ‖

పార్థాపహారితద్రౌణిచూడామణిరభంగురః |
ధృతరాష్ట్రపరామృష్టభీమప్రతికృతిస్మయః ‖ 183 ‖

భీష్మబుద్ధిప్రదశ్శాంతశ్శరచ్చంద్రనిభాననః |
గదాగ్రజన్మా పాంచాలీప్రతిజ్ఞాపరిపాలకః ‖ 184 ‖

గాంధారీకోపదృగ్గుప్తధర్మసూనురనామయః |
ప్రపన్నార్తిభయచ్ఛేత్తా భీష్మశల్యవ్యధావహః ‖ 185 ‖

శాంతశ్శాంతనవోదీర్ణసర్వధర్మసమాహితః |
స్మారితబ్రహ్మవిద్యార్థప్రీతపార్థో మహాస్త్రవిత్ ‖ 186 ‖

ప్రసాదపరమోదారో గాంగేయసుగతిప్రదః |
విపక్షపక్షక్షయకృత్పరీక్షిత్ప్రాణరక్షణః ‖ 187 ‖

జగద్గురుర్ధర్మసూనోర్వాజిమేధప్రవర్తకః |
విహితార్థాప్తసత్కారో మాసకాత్పరివర్తదః ‖ 188 ‖

ఉత్తంకహర్షదాత్మీయదివ్యరూపప్రదర్శకః |
జనకావగతస్వోక్తభారతస్సర్వభావనః ‖ 189 ‖

అసోఢయాదవోద్రేకో విహితాప్తాదిపూజనః ‖

సముద్రస్థాపితాశ్చర్యముసలో వృష్ణివాహకః ‖ 190 ‖

మునిశాపాయుధః పద్మాసనాదిత్రిదశార్థితః |
వృష్టిప్రత్యవహారోత్కస్స్వధామగమనోత్సుకః ‖ 191 ‖

ప్రభాసాలోకనోద్యుక్తో నానావిధనిమిత్తకృత్ |
సర్వయాదవసంసేవ్యస్సర్వోత్కృష్టపరిచ్ఛదః ‖ 192 ‖

వేలాకాననసంచారీ వేలానిలహృతశ్రమః |
కాలాత్మా యాదవోఽనంతస్స్తుతిసంతుష్టమానసః ‖ 193 ‖

ద్విజాలోకనసంతుష్టః పుణ్యతీర్థమహోత్సవః |
సత్కారాహ్లాదితాశేషభూసురస్సురవల్లభః ‖ 194 ‖

పుణ్యతీర్థాప్లుతః పుణ్యః పుణ్యదస్తీర్థపావనః |
విప్రసాత్కృతగోకోటిశ్శతకోటిసువర్ణదః ‖ 195 ‖

స్వమాయామోహితాఽశేషవృష్ణివీరో విశేషవిత్ |
జలజాయుధనిర్దేష్టా స్వాత్మావేశితయాదవః ‖ 196 ‖

దేవతాభీష్టవరదః కృతకృత్యః ప్రసన్నధీః |
స్థిరశేషాయుతబలస్సహస్రఫణివీక్షణః ‖ 197 ‖

బ్రహ్మవృక్షవరచ్ఛాయాసీనః పద్మాసనస్థితః |
ప్రత్యగాత్మా స్వభావార్థః ప్రణిధానపరాయణః ‖ 198 ‖

వ్యాధేషువిద్ధపూజ్యాంఘ్రిర్నిషాదభయమోచనః |
పులిందస్తుతిసంతుష్టః పులిందసుగతిప్రదః ‖ 199 ‖

దారుకార్పితపార్థాదికరణీయోక్తిరీశితా |
దివ్యదుందుభిసంయుక్తః పుష్పవృష్టిప్రపూజితః ‖ 200 ‖

పురాణః పరమేశానః పూర్ణభూమా పరిష్టుతః |
పతిరాద్యః పరం బ్రహ్మ పరమాత్మా పరాత్పరః ‖ 201 ‖

శ్రీపరమాత్మా పరాత్పరః ఓం నమః ఇతి |
ఫలశ్రుతిః –
ఇదం సహస్రం కృష్ణస్య నామ్నాం సర్వార్థదాయకమ్ |
అనంతరూపీ భగవాన్ వ్యాఖ్యాతాదౌ స్వయంభువే ‖ 202 ‖

తేన ప్రోక్తం వసిష్ఠాయ తతో లబ్ధ్వా పరాశరః |
వ్యాసాయ తేన సంప్రోక్తం శుకో వ్యాసాదవాప్తవాన్ ‖ 203 ‖

తచ్ఛిష్యైర్బహుభిర్భూమౌ ఖ్యాపితం ద్వాపరే యుగే |
కృష్ణాజ్ఞయా హరిహరః కలౌ ప్రఖ్యాపయద్విభుః ‖ 204 ‖

ఇదం పఠతి భక్త్యా యః శృణోతి చ సమాహితః |
స్వసిద్ధ్యై ప్రార్థయంత్యేనం తీర్థక్షేత్రాదిదేవతాః ‖ 205 ‖

ప్రాయశ్చిత్తాన్యశేషాణి నాలం యాని వ్యపోహితుమ్ |
తాని పాపాని నశ్యంతి సకృదస్య ప్రశంసనాత్ ‖ 206 ‖

ఋణత్రయవిముక్తస్య శ్రౌతస్మార్తానువర్తినః |
ఋషేస్త్రిమూర్తిరూపస్య ఫలం విందేదిదం పఠన్ ‖ 207 ‖

ఇదం నామసహస్రం యః పఠత్యేతచ్ఛృణోతి చ |
శివలింగసహస్రస్య స ప్రతిష్ఠాఫలం లభేత్ ‖ 208 ‖

ఇదం కిరీటీ సంజప్య జయీ పాశుపతాస్త్రభాక్ |
కృష్ణస్య ప్రాణభూతస్సన్ కృష్ణం సారథిమాప్తవాన్ ‖ 209 ‖

ద్రౌపద్యా దమయంత్యా చ సావిత్ర్యా చ సుశీలయా |
దురితాని జితాన్యేతజ్జపాదాప్తం చ వాంఛితమ్ ‖ 210 ‖

కిమిదం బహునా శంసన్మానవో మోదనిర్భరః |
బ్రహ్మానందమవాప్యాంతే కృష్ణసాయూజ్యమాప్నుయాత్ ‖ 211 ‖

Follow us on Social Media