Potana bhagavatam Telugu part 2/5

Potana bhagavatam is one of the great literature in Telugu. Telugu Sahityam and potana bhagavatam are linked with together. Mahakavi potana used Janapada Telugu language. This make the bhagavatam very much famous because every one can understand.

Potana Bhagavatam Chaturdha, Panchama, Sastha Skandamulu (4,5,6 Skandas)

Contents::

Bhagavatam Chaturtha (4) Skandamu

 • Kardama Prajapathi, Daksha Prajapathi Santanam
 • Daksha yagnam and Veerabhadra Daksha yagna dwamsam
 • Dhruvopakhanam
 • King Pridhu
 • Puranjanopakhyanam and more

Bhagavatam Panchama (5) Skandamu

PrathamaSwasamu

 • Priya vrathuni charitra
 • Srimannarayana takes Rishabhavataram
 • Bharatopakhyanam

DwiteyaSwasamu

 • Suka maharshi – Khagola nirnayam
 • Bhagana vishayamu
 • Narakaloka varnana by Suka makarshi

Bhagavatam Arava (6) Skandamu

 • Ajamilopakyanamu (Story of ajamiludu)
 • Vishu duta , Yama duta Samvadam
 • Devasura Yuddha Prarabham
 • Srimannarayana Kavacham
 • Vruttasura Samharam
 • Chitraketopakhyanam
 • Savitru vamsa katha and more…

Now start reading the Bhagavatam 4,5,6 skandas as part 2 E book online –

potana-bhagavatam-vol-2

Leave a Reply