Potana bhagavatam Telugu part 1/5

Bhagavatam Bommera potana in Telugu E book online. For the first time ! Potana bhagavatam with padyalu and Telugu gadyam (explanation) together. Maha kavi potana struggled a lot in his life and dedicated his literature to Lord rama. Bhagavatam is one of the important book to read for all Telugu people.

Potana Bhagavatam Prathama, Dwiteeya, Triteeya Skandamulu (1,2,3 Skandas)

Bhagavatam Prathama (1) Skandamu

Contains ::

 • Pre story of Bhagavatam
 • Birth of Parikshit
 • Death of King Dhritarashtra & Gandhari
 • Sri krishna niryanamu
 • Kalipurusha Pravesam
 • King parikshit hunting goes wrong and get cursed by Maharshi’s son
 • Suka maharshi meeting King parikshit

Bhagavatam Dwiteeya (2) Skandamu

 • Suka maharshi telling about Bhagavtam
 • Parikshit showing interest in Bhagavatam

Bhagavatam Triteeya (3) Skandamu

 • Vidura Teertha yatra
 • Vidura maitreya samvadam
 • Swayabhuva manuvu
 • Yagna varaha varnana
 • Sanaka sananda mahris cursing Java vijaya at the entrance of Vykuntham
 • Hiranyaksha, hiranya kasyapa jananam
 • Hiranyaksha death by Yagna Varaham
 • Karthama prajapathi devahuthi kalyanam
 • Sri mahavishnu birth to Devahuthi as kapila
 • Kapila samvadam with his mother devahuthi and explaining about pindotpathi

Now start reading the Bhagavatam 1,2,3 skandas as Part 1 – Please wait a moment to load the book.

potana-bhagavatam-vol-1

3 comments

Leave a Reply